’ Mit livs stør­ste fejl­ta­gel­se’

BT - - NYHEDER - Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ bt. dk

BIT­TER STRID

Han var ejer af en el- for­ret­ning. Hun var ar­bejds­løs. Al­li­ge­vel kun­ne 56- åri­ge Pe­ter Sø­ren­sens ko­ne kal­de sig mil­li­o­nær, da æg­te­ska­bet slut­te­de.

Fem års æg­te­skab blev afl øst af fi re år med vold­som­me tov­træk­ke­ri­er om Pe­ter Sø­ren­sens virk­som­hed.

I eft er­å­ret 2014 fi k han nok og ind­gik et for­lig med sin eks­ko­ne. Pri­sen var 3,5 mil­li­o­ner kro­ner.

» Det kan godt væ­re, det var et dumt og dyrt for­lig. Men jeg vil­le ba­re ha­ve lagt det bag mig, så jeg ik­ke skul­le bru­ge me­re ener­gi på det, « for­tæl­ler den 56- åri­ge ve­stjy­de, som bor i Aar­hus.

Da par­ret blev gift , valg­te Pe­ter og ko­nen at la­ve en af­ta­le om fæl­lese­je, som be­tød, at de skul­le de­le alt imel­lem sig, hvis de end­te med at gå fra hin­an­den. Og­så Pe­ter Sø­ren­sens virk­som­hed Elek­tro­nik Lav­pris.

Hun skul­le kun­ne ar­ve

» Vi la­ve­de aft alen i til­fæl­de af, at jeg skul­le dø før hen­de. Så kun­ne hun ar­ve pen­ge­ne el­ler virk­som­he­den i ste­det for, at min fa­mi­lie skul­le ar­ve, « for­kla­rer han. En be­slut­ning, som fi k ven­ner og fa­mi­li­en til at ad­va­re Pe­ter Sø­ren­sen mod fæl­lese­je, for­di de var ban­ge for, han skul­le for­try­de det.

Men han valg­te at ig­no­re­re de løft ede pe­ge­fi ngre.

» Jeg var på vej ind i et æg­te­skab, og der­for vil­le jeg ik­ke la­ve en aft ale, hvor jeg vil­le be­hol­de alt selv, hvis det ik­ke gik mel­lem os. Det vil­le væ­re et dår­ligt sig­nal at sen­de over­for min kom­men­de ko­ne, « for­tæl­ler han. ren­sens eks­ko­ne var hver­ken be­ret­ti­get til bi­len el­ler hu­set, da det kun var hans navn, der stod på skø­det.

Der­i­mod kun­ne hun få halv­de­len af Pe­ter Sø­ren­sens vel­fun­ge­ren­de elek­tro­nik­for­ret­ning. skabt for­mu­en, « si­ger Pe­ter Sø­ren­sen.

» Hun har bo­et gra­tis hos mig i al­le de år, vi var sam­men. Jeg har for­sør­get hen­de, for­di hun ik­ke har haft et ar­bej­de. Det var uret­fær­digt, for­di jeg føl­te, at jeg ik­ke skyld­te hen­de no­get. «

Måt­te lå­ne mil­li­o­ner

Pe­ter Sø­ren­sen vil­le ik­ke gi­ve afk ald på sin egen for­ret­ning. Ved at hy­re en ad­vo­kat hå­be­de han på, at hans eks­ko­ne ik­ke kun­ne få del i hans suc­ces. Men ad­vo­ka­ten slog ik­ke til, og det be­tød, at Pe­ter Sø­ren­sen måt­te pun­ge ud med 500.000 kro­ner til ad­vo­ka­ten.

En ny ad­vo­kat kun­ne dog ik­ke ret­te tin­ge­ne op eft er den før­ste – og iføl­ge Pe­ter Sø­ren­sen – ’ util­stræk­ke­li­ge ad- vo­kat’. Det be­tød, at der ik­ke var no­gen an­den ud­vej for ham end at gi­ve sin eks­ko­ne 3,5 mil­li­o­ner kro­ner.

» Jeg har måt­tet ta­ge et lån i min lej­lig­hed på to mil­li­o­ner kro­ner for at kun­ne be­ta­le hen­de, og så har hun få­et no­get af min pen­sion – og min hund. Det var mit livs stør­ste fejl­ta­gel­se at gift e mig med hen­de, « for­tæl­ler Pe­ter Sø­ren­sen.

Jeg har det godt

På trods af den bit­re skils­mis­se ser han lyst på frem­ti­den.

» Min for­ret­ning går hel­dig­vis bed­re og bed­re, så jeg har det rig­tig godt, « si­ger han.

Da Pe­ter Sø­ren­sen blev gift, valg­te han og ko­nen at la­ve en af­ta­le om fæl­lese­je, som be­tød, at de skul­le de­le alt imel­lem sig, hvis de end­te med at gå fra hin­an­den. Fo­to: Bri­an Ras­mus­sen

Fa­mi­lie og ven­ner ad­va­re­de Pe­ter Sø­ren­sen mod at op­ret­te fæl­lese­je, da han blev gift. Men han valg­te at ig­no­re­re dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.