SE­KUN­DER Hjælp på vej til or­kan- of­re

BT - - NYHEDER - Ka­ren Cle­ment og Thomas Sand Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to. Reu­ters

KA­TA­STRO­FE

De før­ste nød­hjælps­sen­din­ger var al­le­re­de i går på vej til Va­nu­a­tu, eft er at den kraft ige tro­pi­ske or­kan Pam ram­te lan­det nat­ten til lør­dag.

Myn­dig­he­der­ne har er­klæ­ret lan­det i und­ta­gel­ses­til­stand, eft er at vind­stød på op mod 300 ki­lo­me­ter i ti­men jæv­ne­de hu­se med jor­den og væl­te­de træ­er over he­le øri­get.

Præ­si­dent Baldwin Lons­da­le har bedt om in­ter­na­tio­nal hjælp eft er det, han be­teg­ner som ’ to­tal øde­læg­gel­se’. Mindst ot­te per­so­ner har mi­stet li­vet, og 20 er kvæ­stet. De tal ven­tes dog at sti­ge, når red­nings­mand­skab når ud til de la­ve­st­lig­gen­de øer. Lan­dets ka­ta­stro­fe­cen­ter op­ly­ser, at man end­nu ik­ke har få­et kon­takt med om­rå­der­ne uden for ho­ved­sta­den.

» Vo­res kom­mu­ni­ka­tions­linjer er afb rud­te. Vi har in­gen in­for­ma­tio­ner om om­rå­der­ne uden for Po­rt Vila, « si­ger en tals­mand for nød­hjælps­ar­bej­der­ne iføl­ge Reu­ters.

Or­ka­nen Pam fulg­te ik­ke den for­mode­de ru­te gen­nem Stil­le­ha­vet, og det gik uven­tet hårdt ud over Va­nu­a­tu, der lig­ger ca. en fj er­de­del af vej­en fra Au­stra­li­en mod Hawaii.

FNs kon­tor for ko­or­di­ne­ring af hu­ma­ni­tær ind­sats, Uno­cha, be­skri­ver stormen som ’ ek­stremt de­struk­tiv’.

VA­NU­A­TU

Va­nu­a­tu er en tid­li­ge­re en­gelsk og fransk ko­lo­ni, og kald­tes i ko­lo­ni­ti­den for Ny He­bri­der­ne. Ø- grup­pen be­står af 82 små øer, hvoraf 65 er be­bo­e­de. Va­nu­a­tu har et ind­byg­ger­tal på godt 220.000. De fl este ind­byg­ge­re bor i land­di­strik­ter, og kun by­er­ne Po­rt Vila og Lu­g­an­vil­le har fl ere end 10.000 ind­byg­ge­re.

En grup­pe børn i Po­rt Vila sun­der sig ef­ter we­e­ken­dens vold­som­me be­gi­ven­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.