Stjer­ne ved et ti

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

IN­TER­VIEW

» Jeg hav­de hver­ken ret­ning og hel­ler ik­ke no­get mål, « si­ger Gu­stav Dy­ekjær Gie­se om sig selv for ba­re tre år si­den.

Den­ne uge er der pre­mi­e­re på hans an­den spil­le­film Ro­ni Ezras ’ 9. april’. Den før­ste var ’ Nord­vest’ for kun to år si­den, hvor han hav­de ho­ved­rol­len, og den tred­je er fod­bold­fil­men ’ Som­me­ren - 92’, der kom­mer til som­mer.

Her har han drøm­merol­len som Pe­ter Sch­mei­chel i hi­sto­ri­en om den myto­lo­gi­ske som­mer, hvor lil­le Dan­mark slog al­le de sto­re. og vi bo­e­de på Ama­ger, hvor mi­ne ven­ner syn­tes, at det var lidt for blæ­re­røvs­ag­tigt, at mi­ne for­æl­dre la­ve­de film. «

Lil­le­bror mo­se­de på

Men så hav­de Gu­stavs 16- åri­ge lil­le­bror Oscar set, at in­struk­tø­ren Mi­cha­el No­er var i gang med ’ Nord­vest’ og hav­de brug for to brød­re.

» Oscar var vild med fængsels­fil­men ’ R’ ( af No­er og To­bi­as Lind­holm) og vil­le ha­ve, at vi skul­le gå til ca­sting sam­men. Men det hav­de jeg ab­so­lut ik­ke lyst til. «

» Jeg syn­tes, det var helt ånds­svagt, for­di vi le­ver i en tid, hvor man­ge un­ge ba­re vil ses, og en­ten vil væ­re sku­e­spil­le­re, san­ge­re el­ler re­a­li­ty­stjer­ner, så de kan si­ge ’ se mig!’, « si­ger Gu­stav, der al­li­ge­vel lod sig over­ta­le.

Og plud­se­lig stod han ved et af­gø­ren­de ven­de­punkt.

» Vi fik rol­ler­ne i fil­men, og min var ho­ved­rol­len. Og det end­te med at bli­ve den vil­de­ste rej­se. Det var et me­get langt for­løb og en me­get kræ­ven­de pro­ces, men der ske­te ba­re no­get in­den i mig. Jeg tænd­te fuld­stæn­digt på det, og fandt ud af, at det var et vildt gi­ven­de ar­bej­de. «

Gu­stav Gie­se smi­ler lidt ved tan­ken:

» Jeg er me­get tak­nem­me­lig for, at min lil­le­bror var så stæ­dig, at han in­si­ste­re­de, og at jeg nu kan sid­de her og si­ge, at jeg vil gå ben­hårdt ef­ter, at bli­ve en god sku­e­spil­ler, « si­ger det 21- åri­ge ta­lent, der og­så er tak­nem­me­lig for, at han al­le­re­de har ar­bej­det sam­men med ka­pa­ci­te­ter som Ul­rich Thomsen ( der spil­ler land­stræ­ner Ri­car­do i ’ Som­me­ren - 92) samt Pi­lou As­bæk og Lars Mik­kel­sen i ’ 9. april’.

Ig­no­re­rer virak­ken

» Mi­ne for­bil­le­der er jo de mand­li­ge dan­ske sku­e­spil­le­re, der er kom­met til ud­lan­det, Mads Mik­kel­sen, Ni­ko­laj Co­ster- Wal­dau og så Ul­rich Thomsen, som jeg har ar­bej-

MAN­DAG 16. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.