’’

BT - - NYHEDER -

Det var en del af mit ung­doms­op­rør, at jeg over­ho­ve­det ik­ke skul­le la­ve film

Men trods ha­stig­he­den og de go­de rol­ler er der in­gen fa­re for, at Gu­stav Gie­se mi­ster jord­for­bin­del­sen.

» Hvis du vil væ­re rig­tig god, er du nødt til at væ­re upå­vir­ket af alt det hur­lum­hej udenom. Hvis man la­der sig ri­ve med af det, så glem­mer man sig selv, og glem­mer hvad det var, man kun­ne li­de ved fa­get. Og hvor­for man er god til det, « si­ger Gu­stav Gie­se, der slet ik­ke fo­re­stil­le­de sig en sku­e­spil­kar­ri­e­re før ’ Nord­vest’ for ba­re to år si­den:

» Det var en del af mit ung­doms­op­rør, at jeg over­ho­ve­det ik­ke skul­le la­ve film, og jeg vil­le i hvert fald selv fin­de ud af, hvad jeg skul­le med mit liv. Min far er film­klip­per, min mor er film­pro­du­cent, Gu­stav Gie­se som me­nig Andersen på til­ba­ge­tog på

la­det af en lånt va­re­vogn sam­men med cy­kel­kom­pag­ni­et, der kæm

pe­de i to en halv ti­me, ef­ter at den dan­ske re­ge­ring hav­de ka­pi­tu­le­ret til

Hit­lers over­leg­ne nazi- hær. Fo­to: Nor­disk Film/ Ken­neth

Nguy­en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.