En mi­li­tærø­vel­se

BT - - NYHEDER -

at gi­ve vo­res ka­rak­te­rer no­get og har hjul­pet fil­men. Vi var ski­de træt­te i vir­ke­lig­he­den. Det stod ma­let i vo­res an­sig- ter, at det he­le ba­re var lidt hårdt, « for­tæl­ler Gu­stav Gie­se, der var helt ne­de i de­talj­en i det mi­li­tæ­re sprog, jar­gon, tek­nik og op­før­sel.

Den rent mi­li­tæ­re stil

» Vi har gå­et me­get op i de­tal­jer om he­le den mi­li­tæ­re ver­den. Vi lær­te, hvor­dan man hil­ser, mar­che­rer, ek­ser­ce­rer, snak­ker til en over­ord­net. Vi var en cy­kel­de­ling mod he­le Hit­lers pan­ser­hær, så vi skul- le og­så læ­re, hvor­dan man på­sti­ger en cy­kel, hvor­dan or­drer­ne bli­ver ud­stuk­ket, hvor­dan man la­der, sky­der og sel­ve kamp­tek­nik­ken. Vi hav­de en eks­pert med til at sør­ge for, at vi kend­te al­le de­tal­jer. Alt det skul­le ba­re væ­re i or­den, for­di det er så stor en del af sti­len i fil­men, og det var me­get be­tryg­gen­de, så man ik­ke føl­te sig ’ lost’ som sku­e­spil­ler. «

» Min ge­ne­ra­tion er for­kæ­le­de og kom­mer fra tryg­ge hjem, og har ten­dens til at mang­le ret­ning og mål. I mi­li­tæ­ret grad­bø­jer man ik­ke, og sprin­ger ik­ke over, hvor gær­det er la­vest. Så jeg tror det vil­le ha­ve klædt mig at kom­me i mi­li­tæ­ret. Men nu ta­ger jeg hårdt fat i sku­e­spil­fa­get, « si­ger 21- åri­ge Gu­stav Dy­ekjær Gie­se. Fo­to: David Leth Wil­li­ams

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.