Kul­tur Al­drig me­re Di­re S

Mark Knop­fl er ny­der hvert et mi­nut og for­try­der ik­ke op­løs­nin­gen af Di­re Straits

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

MU­SIK

For en sjæl­den gangs skyld ta­ler Mark Knop­fl er ud om Di­re Straits. Og sam­ti­dig gi­ver den mu­si­kal­ske enspæn­der med sit ot­ten­de al­bum ’ Tra­ck­er’ det bed­ste ar­gu­ment for at fort­sæt­te ale­ne.

Su­per­grup­pen Di­re Straits ha­ve al­drig væ­ret stør­re. De­res to se­ne­ste al­bum ’ Bro­t­hers in Arms’ og ’ On Eve­ry Stre­et’ var kas­sesuc­ce­ser uden li­ge. Og med et sam­let al­bumsalg på 120 mil­li­o­ner styk rej­ste grup­pen klo­den rundt fra ud­solgt sta­dion til ud­solgt sta­dion.

Men så plud­se­lig i mid­ten af 90’ er­ne op­lø­ste Mark Knop­fl er den grup­pe, der med san­gen ’ Sul­tans of Swing’ hav­de gi­vet ham kar­ri­e­ren. Og i et nyt in­ter­view med bla­det Rol­ling Sto­ne for­kla­rer Knop­fl er den be­slut­ning, han al­drig har fortr­udt.

Det var ble­vet for stort

» Det var sim­pelt­hen ble­vet for stort. Vi hav­de tre sto­re sce­ner, der kon­stant blev fl yt­tet frem til det næ­ste sta­dion, mens vi selv spil­le­de på det for­ri­ge. Jeg kend­te ik­ke halv­de­len af de folk, der ar­bej­de­de for os. Og så var mi­ne nye san­ge be­gyndt at bli­ve an­der­le­des - min­dre ro­ck­e­de. Og jeg hav­de brug for en ny ma­ler­pa­let - ny in­stru­men­ta­li­se­ring. «

Eft er brud­det, der cho­ke­re­de grup­pens mil­li­o­ner af fans, var Knop­fl er og de an­dre mu­si­ke­re i Di­re Straits ik­ke li­ge­frem per­le­ven­ner. Og når snak­ken fal­der på grup­pen The Straits, hvor de ’ gam­le’ ven­ner rej­ser rundt og spil­ler de san­ge, der gjor­de Di­re Straits be­rømt, si­ger Mark Knop­fl er til Rol­ling Sto­ne: kan så­le­des bedst be­skri­ves som at lig­ge på ryg­gen på en som­mer­mark, mens de fl or­let­te sky­er ( de 11 nye san­ge) dri­ver lang­somt hen over den en­de­lø­se blå him­mel.

Mark Knop­fl ers gu­i­tar er ly­den af de længsels­ful­de drøm­me, vi al­drig må op­gi­ve. Mu­sik­ken og ak­kom­pag­ne­ment­et, der som sæd­van­lig frem­brin­ges af nog­le af klo­dens bed­ste hånd­vær­ke­re, er li­vet, der kon­stant fort­sæt­ter om­kring os. Og en­de­lig er Knop­fl ers dy­be, melan­kol­ske stem­me den evi­ge på­min­del­se om vo­res al­le sam­mens men­ne­ske­lig­hed og dø­de­lig­hed.

Det ly­der må­ske tungt. Men det er det ik­ke - langt­fra.

Så­le­des er skøn­he­den bå­de hjer­teskæ­ren­de og livs­be­kræft en­de i fl ot­te, men al­drig over­læs­se­de san­ge som ’ Ba­sil’, ’ Ri­ver Towns’ og ’ Light of Ta­or­mi­na’ - Knop­fl ers bed­ste me­lo­di i åre­vis. På den fræk­ke ’ Sky­di­ver’ går Knop­fl er så­mænd Ray Da­vis lidt i be­de­ne. Og når vo­res ’ lo­cal hero’ slut­ter med or­de­ne: I’m gon­na ke­ep a fl ame for you, Whe­re ever you go’, kan man kun gø­re én ting: glæ­de sig til so­lo­al­bum num­mer ni.

Knop­f­ler er til­ba­ge med sit

flot­te ot­ten­de so­lo­al­bum ’ Tra­ck­er’. Fo­to: Brit­ta Pe­der­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.