Gam­le dy­der er godt nyt

BT - - KULTUR - Bil­le­de fra tv- se­ri­en. Fo­to: DR TV

TV

’ Mord uden græn­ser’ TV- KRI­MI **** **

Bru­no. Og det fandt vi så­mænd ud af med no­get så old school som en po­li­ti­a­gent.

’ The Team’ er for­hip­pet på at vi­se os, at mo­der­ne eu­ro­pæ­isk po­li­ti­sam­ar­bej­de er en stor sym­bio­se af com­pu­te­r­a­na­ly­ser, sta­ti­stik­ker, in­for­ma­tions­de­ling, an­sigts­gen­ken­del­se, over­våg­ning, vi­deo­kon­fe­ren­cer osv. Det er her, den lig­ner be­stilt ar­bej­de fra EU. Og det skal så­mænd nok væ­re rig­tigt, at det er så­dan, men det er ke­de­ligt tv. Dir­ty Har­ry var al­drig ble­vet det sam­me be­væb­net med en iPad i ste­det for en Magnum.

Æg­te spæn­ding

Men i aft es var der æg­te spæn­ding, da Ha­rald mø­der un­dercovera­gen­ten Max - god de­tal­je i øv­rigt med tje­ne­rens sen­der­sø­gen­de bril­ler. Der var ud­ryk­ning og pi­sto­ler. Og der var sus­pen­se i sce­nen, hvor Louk­auskis op­da­ger, at Bru­no er for­ræ­der.

Og så var der en­de­lig og­så midt i det he­le lidt ro til at luft e vo­res ho­ved­per­so­ners in­dre kon­fl ik­ter. De hav­de ik­ke en ene­ste sce­ne sam­men, men ba­re det at Ja­ck­ie og Ha­rald fi k nævnt for­ti­dens aff ære, gjor­de, at de ik­ke læn­ge­re kun­ne ly­ve for sig selv. Med ét mær­ke­de vi spæn­din­ger­ne og selv­be­brej­del­ser­ne, og selv om det vil­le væ­re lidt af en over­re­ak­tion, kan det godt væ­re en ja­loux æg­te­mand, der i slut­se­kun­der­ne skød Ja­ck­ie i ma­ven.

Lad os hå­be, hun hav­de skud­sik­ker vest på. El­lers står Ha­rald Bjørn må­ske plud­se­lig li­ge­som Louk­auskis og kræ­ver samvær med en dat­ter, han al­drig har kendt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.