’’

BT - - KULTUR -

Jeg ved godt, at vi helst ik­ke må ban­de i vo­res klum­mer. Men helt ær­ligt, hvad er det for no­get p... På sin Fa­ce­book- si­de skrev én af vo­res stør­ste dan­ske po­p­stjer­ner MØ i sid­ste uge, at hun glæ­de­de sig vildt til at gi­ve kon­cert i Is­ra­els ho­ved­stad Tel Aviv. EN­TU­SI­AS­MEN OG GLÆ­DEN ved at de­le sin mu­sik med pu­bli­kum var smit­ten­de. Men få ti­mer se­ne­re blev bå­de glæ­de og en­tu­si­as­me kvalt af an­greb fra ar­ri­ge Fa­ce­book- fj en­der.

’ Us­ma­ge­ligt! Aner ik­ke hvem du er, men det, du gør, er så lavt,’ skrev en bru­ger un­der dæk­navn.

Og snart var godt 2.000 sam­let i et hyle­kor un­der over­skrift en: ’ MØ, Boy­kot Apart­heid, afl ys din kon­cert i Is­ra­el’. MØ FOR­SØG­TE AT for­kla­re, at hen­des kon­cert i Is­ra­el in­tet hav­de med po­li­tik at gø­re. Den so­li­de dan­ske kunst­ner vil så­mænd ba­re de­le sin mu­sik. Og hvis hen­des kon­cert yder­me­re vil­le ka­ste lys på den kon­fl ikt, som MØ vel­for­mu­le­ret kal­der ’ kom­pli­ce­ret og ulyk­ke­lig’, så vil­le det jo blot væ­re en ek­stra bonus. Hvis de sam­me sæ­re reg­ler gjaldt for an­dre, så skul­le Vol­be­at øje­blik­ke­ligt indstil­le al tur­névirk­som­hed i USA. El­lers kun­ne vi ir­ra­tio­nelt anklage dem for at sym­pa­ti­se­re med kæm­pelan­dets døds­straf MEN IS­RA­EL- PALÆSTI­NA- KON­FLIK­TEN ER som be­kendt én af ver­dens mest øm­tå­le­li­ge. Selv Jon Stewart fra The Daily Show gør grin med, hvor me­get ha­depost han får, hver gang han ba­re næv­ner Is­ra­el ( for el­ler imod). Men helt ær­ligt, skal MØ ik­ke ha­ve lov til at glæ­de sig over sin ver­den­s­oms­pæn­den­de suc­ces og spil­le for si­ne is­ra­el­ske fans, der med ga­ran­ti tæl­ler bå­de palæsti­nen­se­re og jø­di­ske is­ra­e­le­re - or­to­dok­se så­vel som ik­ke- tro­en­de. HVIS DE SAM­ME sæ­re reg­ler gjaldt for dansk mu­sik- suc­ces og an­dre lan­de med en po­li­tik, vi ik­ke er eni­ge i, så skul­le Vol­be­at øje­blik­ke­ligt indstil­le al tur­névirk­som­hed i USA. El­lers kun­ne vi anklage dem for at sym­pa­ti­se­re med kæm­pelan­dets døds­straf. Trods kæm­pe suc­ces i In­di­en bur­de det dan­ske blu­es­band Thor­sten Risa­ger and The Bla­ck Tor­na­dos øje­blik­ke­ligt rej­se hjem for ik­ke at bli­ve sat i for­bin­del­se med lan­dets cho­ke­ren­de pro­blem med køns­po­li­tisk kvin­de­had og voldtæg­ter. Og det nye dan­ske band Li Di­ne skul­le ba­re græm­me sig. De hit­ter nem­lig i Iran - ik­ke nød­ven­dig­vis men­ne­ske­ret­tig­he­der­nes høj­borg. MEN I STE­DET for kri­tik bør vi al­le ro­se Li Di­ne, Vol­be­at, Risa­ger og MØ. I en tid, hvor alt for me­get sty­res af had og for­dom­me, kan de­res mu­sik nem­lig brin­ge folk sam­men og for en kort be­mærk­ning ud­vi­ske al­le de po­li­ti­ske og re­li­gi­øse for­skel­le, der el­lers hol­der os ad­skilt.

Jour­na­list, ho­eg@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.