Mor­de­risk spil

BT - - TV - EVENTYRDRAMA 12: 05 16: 50 21: 00 19: 20 07: 50 09: 25 13: 45 15: 00 22: 55 00: 50- 06: 00

I ru­i­ner­ne af det land, der tid­li­ge­re var kendt som Nor­da­me­ri­ka, skal del­ta­ger­ne til at be­gi­ve sig ud i de år­li­ge Hun­ger Ga­mes, og den 16- åri­ge del­ta­ger Kat­niss Ever­de­en har kun mini­ma­le chan­cer for at over­le­ve de skræm­men­de od­ds mod sig. Som de fl este an­dre i den nye na­tion, Pa­nem, le­ver Kat­niss i et af de 12 un­der­tryk­te di­strik­ter, skar­pt over­vå­get og un­der­trykt af det dik­ta­to­ri­ske Ca­pi­tol, der i sin tid - ef­ter år­ti­ers ka­os og bor­ger­krig - til­tvang sig mag­ten og nu brutalt un­der­tryk­ker de an­dre di­strik­ter. Hvert år, på høst­da­gen, skal hvert di­strikt – en­ten ved lod­træk­ning el­ler fri­vil­lig del­ta­gel­se – væl­ge en dreng og en pi­ge, der skal re­præ­sen­te­re di­strik­tet i Ca­pi­tols for­skru­e­de op­fat­tel­se af un­der­hold­ning, der bå­de un­der­stre­ger de­res ful­de kon­trol, men og­så gi­ver den udsu­l­te­de be­folk­ning et spin­kelt håb om suc­ces at klyn­ge sig til. Det er Hun­ger Ga­mes; en in­tens gla­di­a­to­r­ag­tig kon­kur­ren­ce mel­lem 24 halv­voks­ne kri­ge­re, kal­det So­ner­ne, der trans­mit­te­res li­ve på

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: tv til der kun er én over­le­ven - de til­ba­ge … og da først Kat­niss har meldt sig fri­vil­ligt, er der in­gen vej til­ba­ge. ( Ka­nal 5)

( T) Vildt blod. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1955. ( T) Tre mænd red ud. Ame­ri­kansk western fra 1950. ( T) Det gyld­ne træ. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1957. ( T) High Si­er­ra. Ame­ri­kansk kri­mi fra 1941. ( T) Mun­tre mil­li­o­næ­rer. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1951. ( T) As­faltjung­len. Ame­ri­kansk kri­mi fra 1950. ( T) Hor­se­men of the Apo­ca­lyp­se. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1962. ( T) Sørø­ve­ren. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1948.

( T) Spø­ge­ri­et på Hill Hou­se. En­gelsk gyser fra 1963. Fug­leskræms­let. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1973. Nat- tv.

Kat­niss Ever­de­en ( Jen­ni­fer Lawren­ce) ind­går sam­men med sin part­ner fra di­strikt 12, Pe­e­ta, i des­pe­rat kamp om liv el­ler død på lands­dæk­ken­de tv.

Fo­to: SBS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.