BREVBOMBE DRÆ­BER UNG MAND

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 23 år si­den 1992:

LØVEN 22.07 - 22.08 Du kan nemt kom­me til at slå et stør­re brød op i dag, end du kan over­skue. Det er no­get med at klap­pe he­sten, som man si­ger. Tag det ro­ligt! Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der lig­ger mas­ser af for­skel­li­ge spæn­din­ger i luft en. Prøv om du kan la­de væ­re med at over­skri­de an­dres græn­ser. En per­son­lig ud­vik­ling er i gang. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der er man­ge ting, du ger­ne vil i dag. Det vil dog gæl­de om at kon­cen­tre­re dig om det, som er det mest væ­sent­li­ge, nem­lig di­ne næ­re for­hold. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der er ro­man­ti­ske to­ner i luft en. Det er dog ik­ke sik­kert, at du selv fø­ler dig klar til nye skridt, men hol­der fast i det gam­le og det sik­re. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du har umå­de­lig me­get fy­sisk ener­gi i dag. Du kan næ­sten ik­ke sid­de stil­le. Nu er spørgs­må­let, om du gør no­get kon­struk­tivt el­ler im­pulsivt. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan se frem til en gan­ske dej­lig dag, hvor ting og sa­ger vil for­lø­be i et ro­ligt tem­po. Du har over­skud til at væ­re rig­tig god ved dig selv. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Uan­set hvad di­ne om­gi­vel­ser si­ger, så har du kun lyst til at føl­ge dig selv. Du vil ger­ne de­mon­stre­re din fri­hed, hvil­ket fal­der dig let. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** FISKENE 19.02 - 19.03 Hvis du for­mår at for­stå, at de be­græns­nin­ger, du op­le­ver om­kring dig, er di­ne eg­ne, så er du et godt skridt på vej mod nye ho­ri­son­ter. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:****

88). ( Svær 73). ( Mid­del 48). ( Nem

20- åri­ge Hen­rik Christensen bli­ver dræbt ved et brev­bom­be­at­ten­tat mod In­ter­na­tio­na­le So­ci­a­li­sters kon­tor i Søl­le­rød­ga­de på Nør­re­bro i Kø­ben­havn.

At­ten­ta­tet i Søl­le­rød­ga­de er al­drig ble­vet opkla­ret. Fo­to: Mo­gens Flindt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.