Ka­os eft er nyt sam­men­brud

For­hand­lin­ger om en ny lands­holds­aft ale brød sam­men, eft er spil­ler­ne kræ­ve­de fl ere pen­ge

BT - - SPORTEN - NER­VE­KRIG Jep­pe Dong Abra­ham­sen

Mor­ten Ol­sen ri­si­ke­rer at stå uden spil­le­re, når han i mor­gen skal ud­ta­ge trup­pen til ven­skabs­kam­pe­ne mod USA og Frank­rig, ef­ter at for­hand­lin­ger­ne mel­lem Spil­ler­for­e­nin­gen og DBU sent i af­tes brød sam­men. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen alt­så før­te til, at par­ter­ne gik hver til sit.

» DBU mang­ler pen­ge. Vi har spa­ret på en ræk­ke om­rå­der, og vi står ik­ke i en si­tu­a­tion, hvor vi kan bru­ge fl ere pen­ge på lands­hol­de­ne. Tvær­ti­mod er vi nødt til at gø­re det bil­li­ge­re, « si­ger Jakob Høy­er, kom­mu­ni­ka­tions­chef i DBU, til BT med hen­vis­ning på det un­der­skud på i alt 15 mio. kr., uni­o­nen har haft over de se­ne­ste to år.

Mel­lem­ru­brik

En stor knast i kon­fl ik­ten vir­ke­de el­lers til at væ­re ble­vet høv­let af, da DBU ons­dag i sid­ste uge opgav at for­føl­ge kra­vet om at ind­gå in­di­vi­du­el­le aft aler med spil­ler­ne frem for den kol­lek­ti­ve aft ale, som hidtil har væ­ret kuty­men. Der­for kom det og­så bag på DBUs for­hand­le­re, at Spil­ler­for­e­nin­gen plud­se­lig smed et krav om fl ere pen­ge på bor­det.

» Vi er me­get cho­ke­re­de. For­hand­lings­hol­det, der var de­r­in­de, var helt om­tum­le­de vo­res for­vent­ning, eft er at vi på da­gens ( gårs­da­gens, red.) mø­de hav­de frem­sat nog­le helt ri­me­li­ge og afb alan­ce­re­de til­bud om kol­lek­ti­ve aft aler for de tre lands­hold, « si­ger han uden dog at be­kræft e, at et af til­bud­de­ne var ledsa­get af et krav om fl ere pen­ge:

Og det ha­ster med at bli­ve eni­ge. For i mor­gen skal Mor­ten Ol­sen ud­ta­ge spil­ler­ne til ven­skabs­kam­pe­ne mod USA og Frank­rig 25. og 29. marts.

Lands­hol­dets as­si­stent­træ­ner, Pe­ter Bon­de, øn­ske­de i aft es ik­ke at kom­men­te­re på for­hand­lin­ger­nes sam­men­brud, selv om han og Mor­ten Ol­sen ri­si­ke­rer ik­ke at ha­ve de bed­ste spil­le­re til rå­dig­hed.

» Det ene­ste, vi gør, er, som vi ple­jer. Vi kig­ger på de lands­holds­spil­le­re, som vi fi nder eg­ne­de til at ud­ta­ge, og det er det, som vi kon­cen­tre­rer os om, « si­ger Pe­ter Bon­de.

Det var sent i aft es ik­ke mu­ligt at få en kom­men­tar fra Mor­ten Ol­sen el­ler ud­dy­ben­de for­kla­rin­ger fra Spil­ler­for­e­nin­gen.

ni­el@ spor­ten. dk

jeab@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.