Skal Øland smi­des ud igen?

BT - - SPORTEN -

EGENT­LIG ER DET gri­n­ag­tigt: Voks­ne men­ne­sker i et Iland, hvor man rul­ler ta­get over Par­ken, hvis vej­ret er for dår­ligt, skæn­des om, hvor man­ge hund­re­de­tu­sin­de kro­ner nog­le un­ge mænd ud over de mil­li­onløn­nin­ger, de i for­vej­en får i de­res klub­ber, skal ha­ve for at op­nå stjer­ne­sta­tus i de­res hjem­land og udø­ve de­res hob­by på lands­hol­det en 8- 10 gan­ge om året. Ja­men alt­så, det er da ma­ge­løst.

Nog­le har fejl­ag­tigt få­et den op­fat­tel­se, at der er ta­le om en ret­fær­dig ar­bejds­kamp, hvor spil­ler­ne kæm­per for fæl­les­ska­bet og ret­ten til at for­hand­le kol­lek­tivt. Det er der ik­ke. Den ar­bejds­kamp tog de i eft er­å­ret, da spil­le­re og klub­ber gen­nem Spil­ler­for­e­nin­gen og Di­vi­sions­for­e­nin­gen hav­ne­de i en kon­fl ikt, men end­te med at enes om en overenskomst. Det er oven på den­ne overenskomst, der sik­rer spil­ler­ne løn, fe­ri­e­pen­ge, pen­sion og for­sik­rin­ger langt ned i ræk­ker­ne og utvivl­s­omt gav­ner de lav­t­løn­ne­de i 2. di­vi­sion, at de mest vel­løn­ne­de – dem, der og­så har sponso­rer og gra­tis støv­ler og sto­re hu­se og bi­ler og mil­li­o­ner af pen­ge i år­sind­komst – nu for­sø­ger at ska­be end­nu en ar­bejds­kamp. DET VAR IK­KE fi kst, da DBU midt i fe­bru­ar send­te bre­ve ud til et halvt hund­re­de po­ten­ti­el­le lands­holds­spil­le­re og bad dem un­der­skri­ve lands­holds­aft alen in­di­vi­du­elt. Det var unød­ven­digt bom­ba­stisk. Det var hel­ler ik­ke fi kst, da DBU glem­te at in­vi­te­re Mor­ten Ol­sen, Pe­ter Bon­de og Jess Thorup til årets fod­bold­fest, men det kom­mer strengt ta­get ik­ke for­hand­lin­ger­ne ved.

DBUs ufi kse age­ren kan ik­ke sam­men­lig­nes med den stej­le og kom­pro­mis­lø­se for­hand­lings­tak­tik, der i åre­nes løb har skabt et helt igen­nem rå­d­dent kli­ma, hver gang nye aft aler har skul­let for­hand­les på plads. PER­SO­NEN MADS ØLAND, der er di­rek­tør for Spil­ler­for­e­nin­gen, har vun­det man­ge kam­pe for si­ne spil­le­re, når det kom­mer til en sik­ring af de lav­t­løn­ne­de og go­de for­hold for spil­ler­ne på Su­per­liga- og di­vi­sions­ni­veau. Men han har al­drig gjort no­get godt for kli­ma­et i dansk fod­bold. Det er li­ge nu ham og hans tak­tik, der spær­rer for de vi­de­re for­hand­lin­ger, og der­for er det i prin­cip­pet hel­ler ik­ke de små­pen­ge, DBU øn­sker at spa­re, der er det sto­re pro­blem.

Da klub­ber­ne og spil­ler­ne i eft er­å­ret i sid­ste nat­te­ti­me ene­des om en aft ale, var det, eft er at Mads Øland var ble­vet kørt ud på et si­despor af LO, Jep­pe Curth (!), klub­ber­ne og For­ligs­man­den. Det kan bli­ve nød­ven­digt igen. Det­te er ik­ke en nød­ven­dig ar­bejds­kamp. Det er fl øde­skum på ka­gen for de ri­ge­ste.

DBU ac­cep­te­re­de, at spil­ler­ne vil­le for­hand­le gen­nem Spil­ler­for­e­nin­gen. Nu er det op til den og Mads Øland at fi nde en aft ale. El­lers må Øland ud igen.

Sø­ren Hang­høj Kristensen

srkr@ spor­ten. dk Når land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen i mor­gen eft er pla­nen skal ud­ta­ge trup­pen til de kom­men­de ven­skabs­kam­pe mod USA og Frank­rig, ri­si­ke­rer han at stå med et kæm­pe pro­blem. For har han over­ho­ve­det no­gen spil­le­re at ud­ta­ge? Sent i aft es brød for­hand­lin­ger­ne mel­lem DBU og Spil­ler­for­e­nin­gen om en ny lands­holds­aft ale nem­lig sam­men. Iføl­ge DBU er år­sa­gen, at Spil­ler­for­e­nin­gen vil ha­ve fl ere pen­ge til lands­hol­de­ne.

Et krav, som DBU stil­ler sig ufor­stå­en­de over for, og som

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.