E FCVs red­ning

BT - - SPORTEN -

DET KAN GODT væ­re, at Su­per­liga­en ik­ke sy­ner vold­somt spæn­den­de, men jeg ser nog­le ten­den­ser, der kan ryk­ke ved bund­stri­den. JEG VIL TIL­LA­DE mig at væ­re be­kym­ret på Es­b­jergs veg­ne. De se­ne­ste tre kam­pe i Su­per­liga­en er tabt, og det er be­kym­ren­de, at det ik­ke hæn­ger ret godt sam­men på ba­nen. Hol­det har van­ske­ligt ved at fi nde spil­let og end­nu me­re van­ske­ligt ved at få re­sul­ta­ter­ne. Når man ser på, at det er et hold, der er vold­somt de­ci­me­ret eft er vin­te­r­ens trans­fer­vin­due, og mod FCK lig­ne­de det yder­li­ge­re to ska­der til bæ­ren­de kræft er, er det be­kym­ren­de. Det er ik­ke gi­vet, at man ryk­ker ud, men for de an­svar­li­ge i FC Vestsjæl­land bør man no­te­re sig det og så kon­sta­te­re, at det ik­ke er uden for te­o­re­tisk ræk­ke­vid­de at red­de sig. VI TA­LER OM, at der er tre kam­pe op – ot­te po­int er for­skel­len li­ge nu – og det er på in­gen må­de ure­a­li­stisk. Den ene af kam­pe­ne er mod Es­b­jerg, og den skal na­tur­lig­vis vin­des. For det er kun uto­pisk, hvis man for­ud­sæt­ter, at FC Vestsjæl­land ik­ke kan gø­re det bed­re, end man gør i øje­blik­ket. Jeg me­ner, at FCV rå­der over en trup med nog­le spil­le­re, som ik­ke bør ta­be hver ene­ste kamp. Sam­men­holdt med at Es­b­jerg er i pro­ble­mer, ser jeg mu­lig­he­der. Og her hjæl­per det ik­ke Es­b­jerg, at man er i po­kal­se­mi­fi na­len mod FC Kø­ben­havn, hvil­ket over to kam­pe vil væ­re ud­mat­ten­de og – det er min for­ud­si­gel­se – ko­ste i Su­per­liga­en, for­di man rå­der over en rin­ge­re og smal­le­re trup end i eft er­å­ret. SÅ OP­GA­VEN I FC Vestsjæl­land er at ind­po­de spil­ler­ne, at de in­di­vi­du­elt og kol­lek­tivt skal løft e kva­li­te­ten til det ni­veau, der re­elt er til ste­de, for så er det ik­ke umu­ligt at vin­de af og til, hvil­ket jeg har svæ­re­re ved at se Es­b­jerg gø­re. JEG HAR BE­SKÆF­TI­GET mig en del med Brønd­by her i spal­ter­ne, og der­for er det og­så på sin plads at ro­se hol­det, når man har fortjent det. Det er al­tid van­ske­ligt at væ­re pran­gen­de på en ba­ne, som Brønd­by Sta­dion kan præ­ste­re i øje­blik­ket, for­di et hold med rin­ge­re spil­le­re kan kom­me til chan­cer, når til­fæl­dig­he­der­ne rå­der. OB med Ove Pe­der­sen i spid­sen er ik­ke rin­ge stil­let, når det er ud­for­drin­gen, der­for var OB godt med i kam­pen. BRØND­BY KOM FAK­TISK godt i gang og for­må­e­de at luk­ke kam­pen på et tids­punkt, hvor jeg føl­te, at OB var kom­met så me­get med, at det kun var et spørgs­mål om tid, før ud­lig­nin­gen kom. I VIR­KE­LIG­HE­DEN KAN man dis­ku­te­re, hvor stor en ulem­pe det er for Brønd­by at spil­le un­der de for­hold. For det spil, man ger­ne vil stå for, har man ik­ke haft det sto­re held med at prak­ti­se­re, mens det er lyk­ke­des ok på hjem­me­ba­ne med et me­re sim­pelt kon­cept. BRØND­BY HAR VÆ­RET ud­sat for ek­strem op­mærk­som­hed – ude­fra, men så san­de­lig og­så in­de­fra – for­di præ­sta­tio­ner­ne ik­ke har ka­stet de øn­ske­de re­sul­ta­ter af sig. Men al­li­ge­vel må man kon­sta­te­re, at Brønd­bys mål­sæt­ning om me­dal­jer, en yderst be­ske­den mål­sæt­ning med tan­ke på den spil­ler­trup, man rå­der over, ik­ke er langt fra at ind­fris. Der er kun tre po­int op, og det er da ik­ke ure­a­li­stisk, selv om jeg ik­ke tror på, at man op­når de me­dal­jer. RENT MEN­TALT HAR det selv­føl­ge­lig enorm be­tyd­ning, at Thomas Franks trop­per hen­te­de for­å­rets før­ste sejr. Men pres­set vil sta­dig væ­re der. Brønd­by har en stør­rel­se, der ap­pel­le­rer til me­re, så med min­dre man er i top- to, vil der væ­re pres fra al­le kan­ter. Det skal man kun­ne hånd­te­re som træ­ner og spil­ler, og jeg sy­nes og­så, det blev hånd­te­ret godt mod OB. I TOP­PEN ER in­tet æn­dret. Og jeg hol­der fast i, at jeg hel­ler ik­ke ser æn­drin­ger i ta­bel­len om 12 kam­pe, hvor FC Midtjyl­land fø­rer med ni po­int ned til FC Kø­ben­havn. At det ik­ke gi­ver rystel­ser, når man hi­ver to pro­fi ler ind og der­med æn­drer på et vel­fun­ge­ren­de hie­rar­ki, så står man stærkt som fø­rer­hold. Hvor der tid­li­ge­re kun­ne væ­re tvivl om, hvem der kun­ne er­stat­te Mor­ten ’ Dun­can’ Ras­mus­sen som an­gri­ber, er man i dag dæk­ket ind af Martin Pu­sic. Og sej­re­ne kom­mer på trods af skidt spil i nog­le kam­pe, mens man hjem­me er over­be­vi­sen­de i en grad, så for­sprin­get på grund af må­l­for­skel­len re­elt er fi re kam­pe. Jeg har vir­ke­lig svært ved at se, hvad der kan gå galt for FC Midtjyl­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.