GO’ TIL PRI­SEN ’’

An­dreas Cornelius vi­ste mod Es­b­jerg lidt af den må­l­far­lig­hed, der fi k FC Kø­ben­havn til at be­ta­le en re­kord­s­um for an­gri­be­ren

BT - - SPORTEN - Stå­le Sol­bak­ken Fo­to: Claus Fi­sker

Det var vig­tigt at han scorer, men An­dreas har lært, at selv om han ik­ke scorer, får han skabt plads til si­ne hold­kam­me­ra­ter

Det har træ­ner Stå­le Sol­bak­ken åbent for­talt. Og det har væ­ret ty­de­ligt at se. For på ba­nen har der si­den re­tu­ren i ja­nu­ar 2014 væ­ret langt til det ni­veau, der i 2013 gjor­de den un­ge an­gri­ber til Su­per­liga- top­sco­rer, men i aft es kom der det, han selv hå­ber, er ’ hul på bylden’.

» Det kan væ­re med til at la­ve hul på bylden, og jeg hå­ber, at jeg kan bli­ve ved med at sco­re. Mit pris­skilt er stort, men det er ik­ke et stort pris­skilt i for­hold til, hvad jeg blev solgt for til Car­diff , « si­ger en glad An­dreas Cornelius eft er sit før­ste mål i 2015.

Et mål, der var nok til at af­gø­re den chan­ce­fat­ti­ge kamp i Es­b­jerg, som slut­te­de 1- 0 til FC Kø­ben­havn.

Han for­kla­rer selv, at han tri­ves godt un­der præ­di­ka­tet ’ dy­re­ste ind­køb i Superligaens hi­sto­rie’.

» Det er et pres, jeg godt kan li­de, og som jeg tror gør mig bed­re. Jeg hånd­te­rer det fi nt, og hvis jeg ik­ke scorer i tre kam­pe, går jeg ik­ke i pa­nik. Jeg ved, at må­le­ne nok skal kom­me, og det var dej­ligt at sco­re et rig­tigt an­gri­ber­mål i dag. «

Ko­ste­de alt for me­get

Må­let mod Es­b­jerg var blot An­dreas Cornelius’ sjet­te sæ­son­mål, og det før­ste si­den 30. novem­ber, men selv om den dy­re an­gri­ber har haft det svært med den sid­ste be­rø­ring for­an kas­sen, har Stå­le Sol­bak­ken respekt for de an­dre si­der af spil­le­ren.

» Det var vig­tigt, at han scorer, men An­dreas har lært, at selv om han ik­ke scorer, får han skabt plads til si­ne hold­kam­me­ra­ter. Han spil­le­de en rig­tig god kamp mod Brønd­by. Han knok­ler for hol­det, og når han er i den si­tu­a­tion, hvor han ik­ke scorer så me­get, tæn­ker han me­re på hol­det. Han ar­bej­der hårdt, og det har jeg respekt for, « si­ger Stå­le Sol­bak­ken og til­fø­jer:

» Han er en tak­nem­me­lig dreng og har si­ne spids­kom­pe­ten­cer. Han er kun 22 år og er en ung dreng. Han ko­ste­de ba­re alt for man­ge pen­ge alt for tid­l­ligt. Og det er det, som man oft e ser på – hvor me­get er han solgt for, og hvor me­get er kan købt for? Men vi er me­get gla­de for den net­to­ge­vinst, vi har få­et ud af ham, « ly­der det fra træ­ne­ren, der blot kan se på, at FC Mid­jyl­land vin­der og vin­der, mens man ik­ke selv æder me­re ind på jy­der­ne trods en po­int­kon­to på næ­sten to i gen­nem­snit.

» Fo­re­lø­big kan vi ik­ke tæn­ke me­re over guld­du­el­len, for beg­ge hold la­ver en mas­se po­int. Vi kan ik­ke straff e os selv for, at FCM har væ­ret rig­tig go­de og slår de an­dre hold. Det ir­ri­te­rer mig ba­re, at vi ik­ke selv har tre kam­pe mod dem, « lød det med van­lig Stå­le Sol­bak­ken- hu­mor.

Til­freds­hed i Es­b­jerg

Mens FC Kø­ben­havn har plads til at mo­re sig og kig­ge opad i ta­bel­len, må Es­b­jerg kon­sta­te­re, at hol­det løb ind i det tred­je ne­der­lag i streg og må se ned på nedryk­nings­tre­gen, men træ­ner Ni­els Fre­de­rik­sen var til­freds med ind­sat­sen.

» Jeg er ok til­freds, men vi kom­mer ik­ke til nok sto­re chan­cer. Vi ta­ger du­el­spil­let fi nt op på­nær det tids­punkt, de scorer. De har plus­ser på fy­sik­ken, men det er en li­ge kamp, sy­nes jeg. «

Es­b­jerg og FC Kø­ben­havn har næ­sten sam­me ud­sigt i hver sin en­de af ta­bel­len. Es­b­jerg har ot­te po­int ned til FC Vestsjæl­land, mens FC Kø­ben­havn har ni po­int op til FC Midtjyl­land på før­ste­plad­sen.

An­dreas Cornelius fik stop­pet den må­ltør­ke, der har holdt ham fra scor­ing si­den 30. novem­ber 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.