’ VI ER PRES­SET’

Selv­om det lig­ner nedryk­ning, hol­der FCVs hårdt pres­se­de ch­eft ræ­ner, Mi­cha­el Han­sen, fast i, at tro­en og nai­vi­te­ten er vej­en til over­le­vel­se

BT - - SPORTEN - Fo­to: Anders Kjær­bye

MMAANNDDAAGG 1 166. M. MARATRST 2S0 210515 for en for­frem­mel­se fra as­si­stent til ch­eft ræ­ner .

Han trå­d­te til med en klar am­bi­tion om at sæt­te sit eget præg på klub­ben. Den de­fen­si­ve til­gang, der med Ove Pe­der­sen sik­re­de over­le­vel­se i den før­ste Su­per­liga- sæ­son, blev smidt for porten. I ste­det skul­le der fo­ku­se­res på en me­re off en­siv stil.

Det be­gynd­te og­så fi nt med syv po­int i de før­ste fi re kam­pe i den­ne sæ­son, men si­den da er Vestsjæl­land ryk­ket tæt­te­re på af­grun­den og 1. di­vi­sion.

Ny spil­lestil

Hvor­for skul­le spil­lesti­len æn­dres, når den sik­re­de over­le­vel­se i før­ste sæ­son?

» Jeg tror ik­ke, du kan kø­re to sæ­so­ner i træk så­dan. Jeg er en an­den træ­ner, jeg har min iden­ti­tet og mi­ne idéer. Dem må jeg gå ud og ud­fø­re. Det er det, vi som klub har valgt. El­lers hav­de man jo ik­ke ta­get mig som træ­ner, « si­ger Han­sen, der ik­ke selv me­ner, at det var en for am­bi­tiøs idé at ud­vik­le sti­len til at væ­re me­re off en­siv.

» Nej, det sy­nes jeg ik­ke. Det er en ud­for­dring, jeg ta­ger op, hvor jeg har kig­get på klub­ben og har fun­det det re­a­li­stisk ud fra de kva­li­te­ter, der er. Den mål­sæt­ning var vi jo al­le eni­ge i. Ba­re for­di det er gå­et dår­ligt i en lang pe­ri­o­de – og det gik jo fi nt i be­gyn­del­sen – så be­ty­der det ik­ke, at vi ik­ke kan hæ­ve os i ni­veau i den sid­ste del. «

Spil­le­mæs­sigt går det i den rig­ti­ge ret­ning iføl­ge Han­sen. De fremad­ret­te­de løb uden bold er før­ste skridt mod red­ning, me­ner han. Men am­bi­tio­nen om et me­re of­fen­sivt Vestsjæl­land er nu be­græn­set til et kort­sig­tet fo­kus.

Fø­ler der er op­bak­ning

» Pro­ces­ser og rø­de trå­de bak­kes jo kun op af re­sul­ta­ter i den ver­den, vi er i nu. Der­for bli­ver det me­get delt op fra uge til uge. Der er ik­ke tid til at kig­ge for langt frem hver- ken i ta­bel­len el­ler i min rø­de tråd. Min iden­ti­tet som træ­ner lig­ger i den le­der­stil, jeg har fra uge til uge. Hel­dig­vis fø­ler jeg, at der er en op­bak­ning. «

Men hvor skal red­nin­gen kom­me fra?

» Den skal kom­me fra, at vi be­gyn­der at lyk­kes, at vi be­gyn­der at tro på det, at spil­ler­ne ’ shin­er’ i kon­cep­tet. Selv­til­li­den skal vi selv byg­ge op. Vi er un­der pres i Vestsjæl­land, men jeg har en mo­ti­va­tion og tro på, at vi kan gø­re det i den næ­ste kamp mod Brønd­by. Den dag, du ik­ke har den ener­gi, den tro og nok og­så den nai­vi­tet, så er det slut. «

FC Vestsjæl­lands ch­eftræ­ner, Mi­cha­el Han­sen, tror, at hol­det kan ven­de den dår­li­ge sti­me, når Brønd­by kom­mer på be­søg søn­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.