FC Midtjyl­lands de­fi ne­ren­de hal­vår

BT - - SPORTEN -

ER FC MIDTJYL­LAND me­re hold­bar som top­klub, end ek­sem­pel­vis de for­sva­ren­de me­stre fra AaB har vist sig at væ­re det? Og er midtjy­der­ne på lang sigt en stør­re trus­sel for FC Kø­ben­havn, end Brønd­by med Jan Bech An­der­sens mil­li­o­ner i ryg­gen – el­ler Ran­ders FC, som de lør­dag slog, for den sags skyld?

I sid­ste uge sva­re­de FCK- træ­ner Stå­le Sol­bak­ken nej til dis­se spørgs­mål her i BT. Nord­man­den ser ik­ke ul­ve­koblet fra He­den som en stør­re ud­for­drer til den man­ge­åri­ge do­mi­nans fra ’ By­ens Hold’ end den der kom­mer fra så man­ge an­dre af Superligaens stør­re klub­ber.

Det kun­ne ly­de som om, nord­man­den bul­drer løs på tom­me tøn­der. FC Midtjyl­land har to hånd­fl ader og ot­te fi ngre på mester­skabs­po­ka­len, de var med i guld­kam­pen sid­ste år, og de pluk­ker eft er­hån­den spil­le­re på sam­me hyl­de som Sol­bak­ken selv gør det. Al­li­ge­vel er FCK- træ­ne­ren ik­ke helt ude i sko­ven med sin ud­mel­ding. Selv om den da uden tvivl in­de­hol­der en vis po­r­tion af hans så be­ryg­te­de spin. MIL­LI­O­NER­NE FRA KLU­BE­JER Mat­t­hew Ben­ham ska­ber - sam­men med et vel­fun­ge­ren­de aka­de­mi - et godt af­sæt til en FCMfrem­tid som etab­le­ret top­klub. Men den slags er ik­ke nok. Det er FC Nord­s­jæl­land det bed­ste be­vis på.

Et fl ot ta­len­t­ar­bej­de og over 150 Cham­pions Le­ague- mil­li­o­ner var ik­ke nok til at hol­de Al­lan K. Pe­der­sens klub i top­pen. Den le­ver i dag et liv i skyg­gen - blot to år ef­ter mil­li­o­ner­ne rul­le­de ind.

Det næ­ste hal­ve år bli­ver alt­af­gø­ren­de for FC Midtjyl­lands frem­tids­ud­sig­ter. For om klub­ben kan bli­ve på top­pen el­ler føl­ger eft er FCN.

Mester­skab el­ler ej ven­ter til som­mer et trans­fer­vin­due med stor be­tyd­ning for frem­ti­den. Pio­ne Si­sto, Syl­ve­ster Ig­bo­un og Erik Svi­at­chen­ko er al­le spil­le­re, der eft er alt at døm­me har få­et lov­ning på et lø­be­pas eft er sæ­so­nen. Og fuld­go­de er­stat­nin­ger for net­op de spil­le­re er no­get nær umu­ligt at hen­te. Uan­set Ben­hams mil­li­o­ner kan spil­le­re i Si­sto- klas­sen ik­ke lok­kes til hver­ken Su­per­liga­en el­ler Her­ning. DET­TE FCM- FOR­ÅR KAN der­for me­get vel væ­re top­pen – ja, pe­a­ket – på rut­sje­ba­ne­tu­ren. FCN var nødt til at sæl­ge ud, da top­pen blev nå­et. Det sam­me vil - i stør­re el­ler min­dre grad - ske for FCM. Men de skal afb øde fal­det mest mu­ligt.

Midtjy­der­ne kan få tu­ren på top­pen til at va­re læn­ge­re. Men det kræ­ver, at de hol­der på de fl este af pro­fi ler­ne, mens klub­ben sam­ti­dig når må­let om del­ta­gel­se i et eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil al­le­re­de i eft er­å­ret. Det er her, ind­tæg­ter­ne skal kom­me fra.

For ind­tæg­ter skal der til. Hal­vårs­regn­ska­ber med næ­sten 30 mil­li­o­ner kro­ner i rø­de tal ska­ber hver­ken en bæ­re­dyg­tig top­klub el­ler en va­rig ud­for­drer til FC Kø­ben­havn. De ska­ber næp­pe hel­ler glæ­de i det Ben­ham’ske hjem på den an­den af Nord­s­ø­en.

Et mester­skab er et fan­ta­stisk før­ste skridt. Men det bli­ver må­ne­der­ne ef­ter det even­tu­el­le mester­skab, der ud­stik­ker, hvor­vidt FCM bli­ver en va­rig spil­ler i topkam­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.