Pin­ligt for McLar

BT - - SPORTEN -

FOR­MEL 1- SÆ­SO­NEN 2015 er igang. Det var bu­si­ness as usu­al i Mel­bour­nes Al­bert Park, hvor Mer­ce­des do­mi­ne­re­de i Au­stra­li­ens Grand Prix. Men for Ke­vin Magnus­sen i McLa­ren- Hon­da var for­skel­len fra sid­ste år til at få øje på. For 12 må­ne­der si­den de­bu­te­re­de han i For­mel 1 ved at kva­li­fi ce­re sig til an­den startræk­ke og kø­re et for­ry­gen­de løb, der re­sul­te­re­de i en sen­sa­tio­nel an­den­plads.

I år be­gynd­te han fra sid­ste ræk­ke og ud­gik på op­varm­nings­run­den.

Og al­li­ge­vel er Magnus­sen i dag en langt bed­re For­mel 1- kø­rer, end for 12 må­ne­der si­den. En sæ­sons er­fa­ring har gjort ham tek­nisk me­re vel­fun­de­ret, bed­re til at ’ læ­se’ lø­be­ne og stær­ke­re i nær­kam­pe.

Magnus­sen le­ve­re­de i Mel­bour­ne en fl ot we­e­kend un­der svæ­re be­tin­gel­ser. Han kom til Au­stra­li­en med ba­re 180 kms test- er­fa­ring i McLa­rens 2015- mo­del MP4- 30 og eft er en vin­ter, hvor hans frem­tid i tea­met har væ­ret til re­vi­sion. Al­li­ge­vel var han om­gå­en­de på ni­veau med sin er­far­ne team­kam­me­rat, Jen­son But­ton, ( der hav­de kørt over 1000 km i MP4- 30eren i vin­ter­te­ste­ne). Med bi­ler, der sjæl­dent kør­te ba­re no­gen­lun­de upro­ble­ma­tisk sam­ti­digt, var det svært at sam­men­lig­ne de to McLa­ren- kørere. Det bed­ste sam­men­lig­nings­grund­lag kom i lør­da­gens FP3- træ­ning, hvor Magnus­sen og But­ton kør­te hen­holds­vis 14 og 13 om­gan­ge. Her var dan­ske­ren næ­sten 3/ 10 se­kund hur­ti­ge­re end eng­læn­de­ren - en gan­ske ty­de­ligt un­der­streg­ning af 2014- styr­ke­for­hol­det mel­lem de to McLa­ren- kørere: Når han er fri for det men­tale pres, der præ­ge­de sid­ste del af 2014- sæ­so­nen, er Magnus­sen hur­ti­ge­re end But­ton. TIL GEN­GÆLD TRAK crashet i fre­da­gens FP2- træ­ning ned i Magnus­sens karakterbog. Men det hø­rer med til be­døm­mel­sen, at ri­si­ko­en for over­sats­nin­ger sti­ger vold­somt, når man sen­der en kø­rer ud en i en grand­prix- we­e­kend med mini­mal tester­fa­ring. Det ved McLa­ren- le­del­sen, der og­så er klar over, at Magnus­sen med en sund mo­tor hav­de slå­et But­ton i kva­li­fi ka­tio­nen.

I for­hold til re­sten af fel­tet var McLa­ren- kø­rer­ne kun sta­ti­ster i Mel­bour­ne. Som jeg for­ud­sag­de i sid­ste uge, skru­e­de Hon­da - i et for­søg på at få mo­to­rer­ne til at hol­de - ned for eff ek­ten. Hvis no­gen er i tvivl om, hvor svag Hon­da- mo­to­ren var i Al­bert Park, kan de kik­ke på top­fart­s­må­lin­gen un­der kva­li­fi ka­tio­nen: Wil­li­amsMer­ce­des’ Valt­te­ri Bot­tas var hur­tigst med 329,0 km/ t - But­ton og Magnus­sen langs­omst med hen­holds­vis 312,8 og 312,5 km/ t. FOR­KLA­RIN­GEN PÅ DE de­tu­ne­de mo­to­rer hand­le­de of­fi ci­elt om tem­pe­ra­tur: Eft er vin­ter- te­ste­ne i Eu­ro­pa, hvor ter­mome­te­ret sjæl­dent run­de­de 15- 18 gra­der, var der op til 22- 25 gra­der i Mel­bour­ne. Man kan kun spør­ge sig selv, hvor­dan det vil gå Hon­da­mo­to­rer­ne om 14 da­ge i Ma­lay­sia, hvor tem­pe­ra­tu­ren nær­mer sig 40 gra­der.

Og så er Hon­da- mo­to­ren alt for tørstig. Det kan godt væ­re

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.