RØG UD

BT - - SPORTEN - F1 Ny­gaard i Au­stra­li­en spor­ten@ spor­ten. dk

Magnus­sen: No­get vi kan læ­re af

Pe­ter

Ke­vin Magnus­sens For­mel 1- co­me­ba­ck end­te, før det var be­gyndt: Al­le­re­de på op­varm­nings­run­den til Au­stra­li­ens Grand Prix stop­pe­de hans McLa­ren- Hon­da i en sky af røg.

» Jeg ved ik­ke, hvad pro­ble­met var, « for­tal­te han eft er lø­bet.

» Det var ik­ke mig, der gav op - det var mo­to­ren. Der var røg, og bi­len stop­pe­de. « sag­de han.

Hans McLa­ren- Hon­da­team­kam­me­rat, Jen­son But­ton, kom over­ra­sken­de i mål, men slut­te­de på en sid­ste­plads med me­re end to om­gan­ge til vin­de­ren, Lewis Ha­milt­on ( Mer­ce­des).

» Jeg blev i ga­ra­gen un­der lø­bet for at se, hvor­dan lø­bet gik for Jen­son. Han gen­nem­før­te, og det er en lil­le sejr for tea­met, « sag­de Magnus­sen.

» Og det lod ik­ke til, at han hav­de pro­ble­mer - bort­set fra at han skul­le spa­re me­get på ben­zi­nen. Vi læ­rer no­get på hver ene­ste om­gang - og i dag har vi få­et lær­dom fra 58 om­gan­ge. Det er po­si­tivt. «

Po­si­tiv si­tu­a­tion

Ke­vin Magnus­sen op­fat­ter og­så sin egen si­tu­a­tion som re­ser­ve­kø­rer po­si­tivt.

» Eft er at ha­ve væ­ret med i en løbs- we­e­kend, kan jeg bi­dra­ge med me­get me­re re­sten af året - og jeg kan bed­re for­stå de an­dre kø­re­res fe­ed­ba­ck. «

Først i næ­ste uge ta­ger læ­ger­ne stil­ling til, om Fer­nan­do Alonso kan stil­le op i Ma­lay­si­as Grand Prix 29. marts.

» Det ser ud til, at Alonso kan kø­re næ­ste løb - men hvis det bli­ver ak­tu­elt, er jeg selv­føl­ge­lig klar til Ma­lay­sia. «

Røg­ud­vik­lin­gen fra Hon­da- mo­to­ren an­ty­de­de, at den var helt fær­dig - og at én af de i alt fi re mo­to­rer Alonso og Magnus­sen i fæl­les­skab har til he­le sæ­so­nen, al­le­re­de kan af­skri­ves.

» Jeg ved end­nu ik­ke præ­cis, hvad der ske­te - så jeg ved hel­ler ik­ke, om mo­to­ren kan bru­ges igen, « sag­de Ke­vin Magnus­sen.

Ke­vin Magnus­sen un­der pa­ra­den før sin me­get kor­te op­træ­den på Al­bert Park i Au­stra­li­ens Grand Prix.

Pho­to: Grand Prix Pho­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.