En. O. k. for Magnus­sen

BT - - SPORTEN - VM- STIL­LING

Øverst:

Ke­vin Magnus­sen ses hop­pe ud af den stran­de­de McLa­ren- Hon­da- ra­cer på en af storskær­me­ne på Al­bert Park.

Fer­ra­ris Se­ba­sti­an Vet­tel fejrer sin po­di­e­plads med vin­de­ren, Lewis Ha­milt­on ( th). Lo­tus’ Pa­stor Mal­do­na­do for­la­der sin ra­cer ef­ter et crach. Fo­to: Grand Prix Pho­to/

Reu­ters/ EPA

Til ven­stre:

Til høj­re: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Lewis Ha­milt­on Ni­co Ros­berg Se­ba­sti­an Vet­tel Fe­lipe Ma­sa Fe­lipe Nasr Da­ni­el Ric­car­do Ni­co Hul­ken­berg Marcus Eri­cs­son Car­los Sainz

Ser­gio Pe­rez den mang­ler he­ste­kræf­ter - til gen­gæld bru­ger den mas­ser af ben­zin. Pin­ligt … HON­DA – OG der­med McLa­ren - er og­så ved at ind­se, at det er en fejl kun at sat­se på et team. Ud­vik­lings­ar­bej­det med den nye mo­tor går na­tur­lig­vis lang­som­me­re, når den kun te­stes i to bi­ler. Da Mer­ce­des, Re­nault og Fer­ra­ri i 2014 ud­vik­le­de de­res nye tur­bo­mo­to­rer, ske­te det i hen­holds­vis ot­te, ot­te og seks bi­ler. Er­ken­del­sen af at der skal end­nu et Hon­da- team på ba­nen i 2016, øger Ke­vin Magnus­sens håb om et ful­l­ti­me For­mel 1- job be­ty­de­ligt, for dan­ske­ren og de ja­pan­ske mo­to­rer kan bli­ve ud­budt som en com­bo- løs­ning. GEN­NEM HE­LE WE­E­KEN­DEN har bå­de Magnus­sen og But­ton på skift ud­talt, at pro­ble­met ik­ke er McLa­rens MP4- 30 mo­del. » Når man kø­rer bi­len, tror man, vi var hur­ti­ge­re. Den fø­les god, « sag­de dan­ske­ren for ek­sem­pel ef­ter kva­li­fi­ka­tio­nen. Jeg er ban­ge for, at der her er ta­le om pr- spin – om at vir­ke po­si­tiv i en me­get ne­ga­tiv si­tu­a­tion. For vir­ke­lig­he­den er, at det er for tid­ligt at ud­ta­le sig om MP4- 30s po­ten­ti­a­le: En ra­cer­bil vi­ser kun sin san­de styr­ke, når den kø­res tæt på græn­sen - når den er op­pe og snu­se til de om­gang­sti­der, der gi­ver po­le po­si­tion. Dér har McLa­ren MP4- 30 på grund af den sva­ge Hon­da- mo­tor slet ik­ke væ­ret end­nu. JEG SI­GER IK­KE, at McLa­ren MP4- 30 er end­nu en skodra­cer i slip­strøm­men på MP4- 28 og MP4- 29, der i 201314 kør­te til­sam­men én po­die- pla­ce­ring hjem ( Magnus­sen i Mel­bour­ne 2014). Jeg si­ger ba­re, at det er for tid­ligt at kon­klu­de­re, at dén del af McLa­rens 2015- pak­ke i det mind­ste fun­ge­rer. Men jeg for­står selv­føl­ge­lig godt, at man frem­hæ­ver de lys­punk­ter der - må­ske - er.

I al­le til­fæl­de var det godt, at Ke­vin Magnus­sen fik mu­lig­hed for at un­der­stre­ge, at han hø­rer hjem­me i For­mel 1.

Ind­til Fer­nan­do Alonsos test- crash på Circu­it de Ca­ta­lu­nya, vir­ke­de det som om, McLa­ren hav­de glemt ham, men nu er han bog­sta­ve­ligt talt til­ba­ge på ba­nen. Og jeg hø­rer fra fle­re si­der, at der er go­de chan­cer for, at han og­så kø­rer i Ma­lay­sia om 14 da­ge: Med ud­sigt til en McLa­ren- Hon­da, der på grund af de hø­je­re tem­pe­ra­tu­rer i Ku­a­la Lum­pur kan væ­re end­nu min­dre kon­kur­ren­ce­dyg­tig end i Mel­bour­ne, er det ik­ke sik­kert Alonso har så fryg­te­ligt travlt med at gø­re co­me­ba­ck. OF­FI­CI­ELT ER DET bilsport­s­for­bun­det, FIAs, læ­ge, der tors­dag i Ma­lay­sia skal checke Alonso og gi­ve ham start­til­la­del­se. Uof­fi­ci­elt vil McLa­ren og Alonsos læ­ger la­ve de­res eg­ne check i Eu­ro­pa - de vil kun sen­de spa­ni­e­ren til Ku­a­la Lum­pur, hvis han er sik­ker på at kom­me til start. KE­VIN MAGNUS­SEN FLY­VER i al­le til­fæl­de til Ma­lay­sia. Hvor der, uan­set hvem der sid­der bag rat­tet, er lagt op til en ny, pin­lig McLa­ren- Hon­da- we­e­kend.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.