Kno­ck­out til Spurs ’’

Uni­ted fik sik­ker sejr på Old Traf­ford, hvor Roo­ney stjal showet

BT - - SPORTEN - Lou­is van Gaal

Vi snak­ker om en vi­deo, som en avis har be­talt en mas­se pen­ge for, og jeg så skal stå og sva­re på spørgs­mål om det. Jeg gi­der ik­ke sva­re på så­dan­ne spørgs­mål

PRE­MI­ER LE­AGUE Mål: 1- 0 Fel­lai­ni ( 9.), 2- 0 Car­ri­ck ( 19.), 3- 0 Roo­ney ( 34.)

Vi­deo­en stam­mer an­gi­ve­ligt fra 22. fe­bru­ar, og Way­ne Roo­ney fik til­sy­ne­la­den­de kun slå­et stolt­he­den ud af sig - i hvert fald de­mon­stre­re­de han ef­ter sin scor­ing til 3- 0 mod Tot­ten­ham, at sel­viro­ni­en er in­takt.

An­gri­be­ren fejre­de sit i øv­rigt fi­ne mål med at skyg­ge­bok­se lidt. Ef­ter tre- fi­re hur­ti­ge hug lod han sig fal­de ba­g­over og ned i græs­set. Gan­ske som i vi­deo­en, hvor han bra­ger i køk­kengul­vet. Og det var en ju­bels­ce­ne, som selv dom­mer Mark Clat­ten­burg no­te­re­de med et smil og en ud­strakt tun­ge.

Trods den mun­tre ju­bels­ce­ne var Way­ne Roo­ney ef­ter kam­pen ik­ke spor be­gej­stret for, at vi­deo­en nu de­les på in­ter­net­tets udtøm­me­li­ge in­for­ma­tions­ka­na­ler.

» Det fo­re­går i mit eget hjem, ik­ke i of­fent­lig­he­den, og det ( bok­se­kam­pen, red.) er, hvad ven­ner gør - fjol­ler rundt in­den for hu­sets fi­re væg­ge. Det var sam­men med en grup­pe af ven­ner i et pri­vat hjem, og på en el­ler an­den må­de lyk­ke­des det for vi­deo­en at hav­ne på for­si­den af en na­tio­nal avis, « sag­de han iføl­ge Skysports.

For­skru­et ver­den

Hel­ler ik­ke ma­na­ger Lou­is van Gaal var spe­ci­elt be­gej­stret for at bru­ge stem­me­ka­pa­ci­tet på vi­deo­en af Way­ne Roo­ney.

» Hvad er det for en for­skru­et ver­den, vi le­ver i? Når vi snak­ker om en vi­deo, som en avis har be­talt en mas­se pen­ge for, og jeg så skal stå og sva­re på spørgs­mål om det. Jeg gi­der ik­ke sva­re på så­dan­ne spørgs­mål, « tord­ne­de van Gaal.

Mod Tot­ten­ham var det Way­ne Roo­neys tur til at gi­ve døds­stø­det ef­ter 34 mi­nut­ters spil, men Tot­ten­ham hav­de al­le­re­de på det tids­punkt mod­ta­get en ræk­ke dy­be stød.

Ma­rou­a­ne Fel­lai­ni klap­pe­de i kam­pens ind­led­ning en stik­ning fra Mi­cha­el Car­ri­ck, der spil­le­de en drøm­me­kamp, ned i det lan­ge hjør­ne, og ba­re ti mi­nut­ter se­ne­re var den gal igen i gæ­ster­nes for­svar. Den­ne gang var rol­ler­ne byt­tet rundt, da Fel­lai­ni først sat­te ho­ve­d­et på et hjør­ne­s­park. Hans af­slut­ning blev pa­re­ret li­ge ud i pan­den på Mi­cha­el Car­ri­ck, og midt­ba­ne­man­den he­a­de­de igen på mål mod Hu­go Ll­o­ris, der in­gen mu­lig­he­der hav­de for at for­hin­dre scor­in­gen.

Ano­nym Erik­sen

Chri­sti­an Erik­sen spil­le­de he­le kam­pen for Tot­ten­ham, men dan­ske­ren var ano­nym i sto­re de­le af op­gø­ret li­ge som re­sten af London- hol­dets of­fen­siv, der el­lers ge­ne­relt har væ­ret spr­ud­len­de med Har­ry Ka­ne og Erik­sen som front­fi­gu­rer­ne i en im­po­ne­ren­de sæ­son.

Ever­ton slog Newcast­le 3- 0 hjem­me på Goo­di­son Park i gårs­da­gens an­den se­ne Pre­mi­er Le­ague- kamp. Ja­mes McCart­hy ind­led­te målscor­in­gen på oplæg fra Ro­me­lu Lukaku, der score­de Li­ver­pool- dren­ge­nes an­det mål på straf­fes­park. Ross Bark­ley af­gjor­de kam­pen med sin scor­ing til 3- 0 kort før tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.