’’

BT - - SPORTEN - Bjar­ne Ri­is

Men først skal da­gens eta­pe over­stås. Med en no­get me­re flad pro­fil er der dog ik­ke de sto­re mu­lig­he­der for at ud­for­dre fø­rer­trøj­en.

Flad Fuglsang

I Pa­ris- Ni­ce skul­le dan­ske Jakob Fuglsang for­sø­ge at kla­tre sig op på po­di­et fra sin fem­te­plads, da lø­bets sid­ste eta­pe blev kørt. Men bjer­gen­kelt­star­ten vi­ste sig at væ­re for stor en ud­for­dring for dan­ske­ren, som måt­te nø­jes med en 14.- plads på eta­pen, hvil­ket sam­ti­dig be­tød at dan­ske­ren ryk­ke­de ned på 7.- plad­sen i klas­se­men­tet.

L ø b e t s s a m l e d e vin­der blev Team Skys Ri­chie Po­r­te, som og­så vandt eta­pen ef­ter en per­fekt kørt en­kelt­start. Vej­ret var ik­ke med ryt­ter­ne på fem­te eta­pe af Tir­reno Adri­a­ti­co mel­lem Esa­na­tog­lia og Ter­mi­nill. Fo­to: EPA

Vi gjor­de det så godt, vi kun­ne. Con­ta­dor var der ik­ke helt

.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.