Qu­in­ta­na slog Con­ta­dor

Nairo Qu­in­ta­na kla­tre­de sig til sejr i Tir­reno- Adri­a­ti­co, da han vandt eta­pe­lø­bets kon­ge- eta­pe

BT - - SPORTEN - KLATREKONGEN Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ bt. dk

Det var en hård, stejl og sne­fyldt stig­ning ved navn Ter­mi­nil­lo, der dan­ne­de ram­men for fi­na­len i kon­ge­e­ta­pen i Tir­reno- Adri­a­ti­co, som Mo­vistars Nairo Qu­in­ta­na sej­re­de i.

Co­lom­bi­a­ne­ren stak af­sted med et vold­somt hug, da der var fi­re ki­lo­me­ter til­ba­ge til den sne­fyld­te top, hvor må­l­linj­en lø­ben­de blev fe­jet for sne, og hvor det var svært at se ryt­ter­ne tril­le ind på grund af fyg­ning.

Men trods den rin­ge sigt­bar­hed var der in­gen tvivl om, at Qu­in­ta­na vandt kon­ge­e­ta­pen su­verænt.

Al­ber­to Con­ta­dor for­søg­te fle­re gan­ge at luk­ke hul­let til sin ri­val, men det lyk­ke­des ik­ke. Spa­ni­e­ren kom i mål 55 se­kun­der ef­ter Qu­in­ta­na sam­men med en fa­vo­rit­grup­pe be­stå­en­de af blandt an­dre Jo­aquim Rod­ri­gu­ez og Ri­go­ber­to Uran. Mel­lem dem lå en og­så stærkt kø­ren­de Bauke Mol­le­ma, som tril­le­de ind 41 se­kun­der ef­ter vin­de­ren og tog an­den­plad­sen.

At ha­ve slå­et så stærkt et fa­vo­rit­felt er en stor præ­sta­tion, som Nairo Qu­in­ta­na selvsagt var me­get glad for at ha­ve le­ve­ret på en så svær og kold eta­pe.

» Det var en me­get svær dag, hvor det var me­get koldt. Da jeg stak af­sted, så jeg, at de ik­ke kun­ne føl­ge mig, så jeg fort­sat­te ba­re med at gi­ve den gas frem mod mål. Det er min før­ste sejr i 2015. Jeg de­di­ke­rer den til mit hold og til min fa­mi­lie. Tak til hol­det for at hjæl­pe mig med at ud­fø­re den tak­tik, vi hav­de plan­lagt, « sag­de han til pres­sen ef­ter sej­ren

lber­to Con­ta­dor var der­i­mod knap så glad ef­ter gårs­da­gens hår­de eta­pe, som kun ind­brag­te en fem­te­plads.

» Qu­in­ta­nas an­greb fan­ge­de mig, mens jeg var et styk­ke ne­de i grup­pen, og jeg kun­ne der­for ik­ke re­a­ge­re med det sam­me. Al­le hav­de de­res øj­ne på mig i dag, så jeg kun­ne ik­ke skæ­re tidsta­bet til Qu­in­ta­na, for­di in­gen vil ta­ge en fø­ring, « si­ger Con­ta­dor til Tin­koff- Saxos hjem­mesi­de.

Util­freds Ri­is

Hel­ler ik­ke Bjar­ne Ri­is var til­freds med re­sul­ta­tet.

» Vi gjor­de det så godt, vi kun­ne. Con­ta­dor var der ik­ke helt. Han prø­ve­de at an­gri­be fle­re gan­ge i grup­pen bag Qu­in­ta­na, men han var ik­ke på sit ni­veau, « si­ger Bjar­ne Ri­is til Tin­koff- Saxos hjem­mesi­de.

Med sej­ren brin­ger Nairo Qu­in­ta­na sig for­an i klas­se­men­tet med 39 se­kun­der ned til Mol­le­ma på an­den­plad­sen, mens han har et mi­nut og tre se­kun­der ned til Con­ta­dor på fem­te­plad­sen.

Selv­om Qu­in­ta­na så over­be­vi­sen­de ud, ven­ter der en eta­pe i mor­gen, som langt fra er kla­tre­rens ynd­lings­gen­re. Der kan der­for sta­dig bli­ve æn­dret me­get i klas­se­men­tets top, når ryt­ter­ne skal kø­re ti ki­lo­me­ters en­kelt­start i det, der bli­ver den sid­ste eta­pe af det­te års Tir­reno- Adri­a­ti­co.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.