Ki­el smadre­de Flens­burg i CL- der­by

BT - - SPORTEN - KLAS­SE­FOR­SKEL Jan Mit­chell jll@ spor­ten. dk

Der er al­tid dra­ma på dren­gen, når Flens­burg- Han­dewitt og Ki­el mø­des i her­re­hånd­bold. Gårs­da­gens du­el mel­lem de to nordty­ske klub­ber med dansk islæt var in­gen und­ta­gel­se.

Ram­men var Cham­pions Le­agu­es ot­ten­de­dels­fi­na­le, og det var før­ste op­gør af to mel­lem de ty­ske gi­gan­ter.

Kam­pen, der blev spil­let i Flens­borg, var blot ni mi­nut­ter gam­mel, da dra­ma­tik­ken tog til. Ki­els dan­ske lands­holdspro­fil og for­svars- eks- pert, René Toft Han­sen, gik vold­somt ind i en ta­ck­ling af hjem­me­hol­dets Dra­sko Ne­na­dic, og det blev tak­se­ret til di­rek­te rødt kort til dan­ske­ren.

Et stort tab for ki­e­ler­ne, der dog ik­ke lod sig slå ud trods mod­gan­gen. Sna­re­re tvær­ti­mod.

For THW Ki­el var gen­nem he­le kam­pen et vok­sent skridt for­an de­res ær­ke­ri­val på ba­nen, og via en fø­ring på 16- 9 ved pau­sen vandt Ki­el kam­pen 30- 21, og der­med skal me­get æn­dres, hvis ik­ke Flens­burg/ Han­dewitt, der over­ra­sken­de vandt Cham­pions Le­ague sid­ste år, skal si­ge far­vel til tur­ne­rin­gen al­le­re­de in­den kvart­fi­na­ler­ne.

At det ik­ke er hver­dagskost, at Ki­el ban­ker na­bo­er­ne i Flens­bur­ger Are­na, un­der­stre­ges af, at det er tre år si­den, det sidst lyk­ke­des.

Til gen­gæld ple­jer Ki­el at væ­re næ­sten sik­ker på sej­ren hjem­me i Ki­el, og der­for skal der mirak­ler til, hvis Flens­burg skal ind­hen­te de ni mål, hol­det er bag­ud in­den re­tur­kam­pen om en uge.

Ven­stre­fløj­en Anders Eg­gert blev Flens­burgs top­sco­rer med fem mål, mens Thomas Mo­gen­sen og Las­se Svan Han­sen score­de hver to. Hos Ki­el kom hver­ken René Toft el­ler Ras­mus Lau­ge på må­l­tav­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.