Stor­ta­lent tab­te tæt fi­na­le

BT - - SPORTEN -

TÆT PÅ

Jep­pe Hel­kov

Vik­tor Axel­sen hø­rer til ver­den­se­li­ten i her­re­sing­le. Det be­vi­ste den 21- åri­ge dan­ske bad­min­ton­spil­ler i Swiss Open, hvor Axel­sen dog måt­te gi­ve fortabt i fi­na­len ef­ter tre tæt­te sæt. Mod­stan­de­ren var ver­dens­rang­li­stens num­mer fi­re, in­di­ske Ki­dam­bi Sri­kanth. Og Sri­kanth sat­te sig hur­tigt på be­gi­ven­he­der­ne i før­ste sæt, hvor Vik­tor Axel­sen hav­de svært ved at fin­de de tak­ter, der blandt an­det sik­re­de ham en im­po­ne­ren­de se­mi­fi­na­le- sejr over ki­ne­si­ske Xue Song. In­de­ren kun­ne der­for re­la­tivt pro­blem­frit snup­pe før­ste sæt 21- 15.

I an­det sæt kom en an­der­le­des fo­ku­se­ret Axel­sen på ba­nen. Med en langt stør­re ag­gres­si­vi­tet ved net­tet fik han gang på gang sat Ki­dam­bi Sri­kanth un­der pres. Dan­ske­ren brag­te sig hur­tigt for­an, og det lig­ne­de en sik­ker sæt- sejr ved si­de­byt­tet, hvor Axel­sen var for­an 11- 3.

Her­ef­ter be­gynd­te Axel­sen dog at for­ce­re sit spil. Det gav en ræk­ke let­te fejl, og før han fik set sig om, var Sri­kanth på 8- 12. Det dan­ske stor­ta­lent fik dog styr på spil­let og kun­ne ser­ve sæt­tet hjem 2112.

I tred­je sæt fulg­tes de to kom­bat­tan­ter ad. Ved stil­lin­gen 10- 10 fik Ki­dam­bi Sri­kanth dog igen over­ta­get ved net­tet. Det gav nog­le hur­tigt po­int, og i lø­bet af in­gen tid hav­de in­de­ren sin før­ste mat­ch­bold ved 20- 14. Den var alt, han hav­de brug for – og ef­ter end­nu en Axel­sen- fejl kun­ne Ki­dam­bi Sri­kanth hæ­ve ar­me­ne i tri­umf.

Vi­borg HK tab­te stort, da hol­det i går mød­te ru­mæn­ske Baia Ma­re i Cham­pions Le­ague. Nu ven­ter der en svær kvart­fi­na­le.

Det var på for­hånd en hård kamp, der var i ven­te på ude­ba­ne mod Baia Ma­re, som Vi­borg tab­te til med et

Vik­tor Axel­sen tab­te i tre sæt til ver­dens nr. fi­re i fi­na­len i Swiss Open. Fo­to: Claus Bech

jhe@ spor­ten. dk

Vi­borg HK- træ­ner Lars Fri­is Han­sen.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.