1,83

BT - - SPORTEN -

Ro­ma har slet ik­ke kun­ne få det til at fun­ge­re rent off en­sivt i det nye år. Blot to gan­ge i 11 kam­pe har man sco­ret me­re end én gang - og det er i øv­rigt de to ene­ste gan­ge si­den nytår, at man har væ­ret in­vol­ve­ret i kam­pe med me­re end to mål. Man er oveni midt i et Eu­ro­pa Le­ague- for­løb, hvor kam­pe­ne kom­mer tæt, og ro­mer­ne har da og­så vir­ket ret slid­te på det se­ne­ste. Samp­do­ria er gan­ske godt or­ga­ni­se­re­de og har ræk­kens fj er­de­bed­ste for­svar, og vil gi­vet­vis kom­me til Rom med et de­fen­sivt ud­gangs­punkt. Der­for me­re end lug­ter det af få mål.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.