’ Jeg fort­sæt­ter på lands­hol­det’

Jesper Nød­des­bo har in­gen pla­ner om at føl­ge i fod­spo­re­ne på Kasper Søn­der­gaard og Anders Eg­gert

BT - - SPORTEN -

CHAM­PIONS LE­AGUE

Pau­sestil­ling: ( 5- 16) » Slet ik­ke, « sag­de han og til­fø­je­de: » De be­slut­nin­ger, som Eg­gert og Søn­der­gaard har ta­get, skal na­tur­lig­vis respek­te­res. Men jeg el­sker at spil­le på lands­hol­det, og selv­om jeg eft er­hån­den er ble­vet 34 år, fø­ler jeg, at jeg sta­dig har no­get at bi­dra­ge med. «

Jesper Nød­des­bo for­tal­te des­u­den, at han har talt det he­le igen­nem med sin ko­ne.

» Jeg har vendt tin­ge­ne med hen­de, og hun ser in­gen pro­ble­mer i, at jeg bru­ger nog­le da­ge om året på at re­præ­sen­te­re Dan­mark, « sag­de han.

I det he­le ta­get har Jesper Nød­des­bo in­gen pla­ner om at indstil­le hånd­bold­kar­ri­e­ren fo­re­lø­big.

» Jeg har tre år til­ba­ge af min kon­trakt med FC Bar­ce­lo­na, og den aft ale har jeg ik­ke i sin­de at bry­de, « sag­de Jesper Nød­des­bo, der kald­te den span­ske stor­klubs præ­sta­tion mod Aal­borg for ’ frem­ra­gen­de’.

» Vi spil­ler vo­res hidtil bed­ste kamp i den­ne sæ­son, og det har vo­res træ­ner eft er kam­pen i om­klæd- li­fi ce­re os til Cham­pions Le­agu­es Fi­nal4- stæv­ne. Selv­føl­ge­lig vil vi ger­ne vin­de vo­res ot­ten­de ti­tel. Men vi ved, at det bli­ver svært. Kon­kur­ren­cen er van­vit­tig hård, « sag­de Jesper Nød­des­bo.

På pres­se­mø­det eft er kam­pen i Aal­borg gav FC Bar­ce­lo­nas træ­ner, Xavi­er Pa­scu­al, sin dan­ske stjer­ne­spil­ler ret i, at præ­sta­tio­nen var i top.

» Vo­res spil var spek­taku­lært. Det er alt­så sjæl­dent, at man i Cham­pions Le­ague vin­der med 20 over­sky­den­de mål over en stærk mod­stan­der på ude­ba­ne. Vi kom­mer ik­ke til at slap­pe af i re­tur­kam­pen ( på søn­dag, red.). Hver gang vi stil­ler op, ag­ter vi at top­præ­ste­re, « sag­de han og blev bak­ket op i sit syns­punkt af sin island­ske spil­ler Gud­jon Va­lur Si­gurds­son.

» Vi er me­get gla­de for den­ne sejr og er så godt som sik­re på at spil­le os i Cham­pions Le­ague- kvart­fi na­len. Det lig­ner en formsag for os i re­tur­kam­pen, men mon ik­ke Aal­borg her vil gø­re alt for at re­van­che­re sig. «

Bar­ce­lo­nas Jesper Nød­des­bo ( th.) brem­ser Aal­borgs Martin Lar­sen med sam­me ef­fek­ti­vi­tet, som det span­ske stor­hold knu­ste sin dan­ske mod­stan­der med i gårs­da­gens en­si­di­ge Cham­pions Le­ague- du­el i nord­jy­ske Gi­gan­ti­um. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.