Gi­ga­ne­der­lag får in­gen kon­se­kvens

BT - - SPORTEN - NED­T­UR Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

Selv­om Aal­borg Hånd­bold i Cham­pions Le­ague- ot­ten­de­dels­fi na­len mod FC Bar­ce­lo­na un­der­præ­ste­re­de og tab­te med in­tet min­dre end 11- 31, skal hver­ken spil­le­re el­ler træ­ner fryg­te for job­bet.

» Ne­der­la­get får in­gen kon­se­kven­ser. Det er så­dan no­get, der sker en­gang imel­lem. Her og nu skal vi hu­ske på, at de sam­me spil­le­re har gjort det frem­ra­gen­de og ero­bret an­den­plad­sen i liga­ens grundspil. Selv­føl­ge­lig er vi langt ne­de li­ge nu, men vi må ba­re er­ken­de, at vi tab­te til en mod­stan­der, der var langt bed­re end os. FC Bar­ce­lo­na har et så stærkt hold, at hol­det i mi­ne øj­ne er fa­vo­rit til at vin­de tur­ne­rin­gen, « sag­de klub­di­rek­tør Jan Lar­sen.

Al­drig op­le­vet no­get lig­nen­de

Aal­borg- træ­ner Jesper Jensen brug­te or­det ’ fru­stre­ren­de’ om gi­gant­ne­der­la­get.

» Som træ­ner har jeg al­drig op­le­vet en lig­nen­de ned­t­ur. Jeg for­ven­ter at væ­re træ­ner 20 år end­nu, og jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at jeg no­gen­sin­de bli­ver ud­sat for en gen­ta­gel­se. På al­le punk­ter var vi over­mat­chet. Vi må kig­ge in­dad og er­ken­de, at der er lang vej end­nu, før vi har etab­le­ret et in­ter­na­tio­nalt slag­kraft igt mand­skab, « sag­de Jesper Jensen.

In­den kam­pen i Aal­borg hav­de han tro­et, at hans mand­skab kun­ne slip­pe fra den med et så godt re­sul­tat, at der før re­tur­kam­pen i Bar­ce­lo­na på søn­dag sta­dig hav­de væ­ret en smu­le spæn­ding om, hvem der kva­li­fi ce­re­de sig til kvart­fi na­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.