Over­ve­jer at fl yt­te Helt ny fest til Is­ra­el eft er ter­ror

12- åri­ge Han­nah fi k sin jø­di­ske kon­fi rma­tion i Is­ra­el, eft ter­r­o­rist øde­lag­de den i Kø­ben­havn

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk Her skæ­rer Han­nah ka­gen for. Pri­vat­fo­to Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

UNG LYK­KE

Den 14. fe­bru­ar fi k Han­nah Ben­tow afb rudt sin jø­di­ske kon­fi rma­tion, kal­det bat mitzvah, da ter­r­o­ri­sten Omar El- Hus­se­in gik til an­greb for­an sy­na­go­gen i Kø­ben­havn og dræb­te den fri­vil­li­ge vagt Dan Uzan.

En trau­ma­tisk op­le­vel­se på det, der el­lers skul­le ha­ve væ­ret en glæ­dens dag for den 12- åri­ge pi­ge.

Men for ny­lig kun­ne Han­nah Ben­tow så al­li­ge­vel fejre sin ind­træ­den i de voks­nes ræk­ker. Og end­da i Jerus­a­lem i Is­ra­el, hvor et over­væl­den­de fl er­tal be­ken­der sig til den jø­di­ske tro.

En grup­pe vel­gø­re­re hav­de nem­lig sam­let pen­ge ind, så Han­nah Ben­tow og hen­des fa­mi­lie kun­ne fl yve der­ned, og for ny­lig blev den un­ge pi­ges kon­fi rma­tion så en­de­lig afh oldt i god ro og or­den.

» Der var man­ge af vo­res ven­ner i Is­ra­el med til fe­sten, og det var vir­ke­lig dej­ligt at se dem igen. Folk var sim­pelt­hen ba­re så sø­de og kom hen og sag­de, at de sim­pelt­hen syn­tes, det var så synd for mig. Jeg var vir­ke­lig glad for, at vi holdt den fest, « si­ger Han­nah Ben­tow til BT.

Ga­ver fra dan­ske jø­der

Fe­sten blev afh oldt på det jø­di­ske kvin­de­in­sti­tut Ma­tan, der be­ty­der ’ ga­ve’. Og ga­ver var der da og­så nok af, da Han­nah Ben­tow, hen­des fa­mi­lie og cir­ka 100 ind­bud­te gæ­ster fejre­de den 12- åri­ge pi- ges bat mitzvah. Hun fi k bå­de pen­ge, smyk­ker og bø­ger af gæ­ster­ne, som i høj grad var dan­ske jø­der, der er emi­gre­ret til Is­ra­el.

» Men selv­føl­ge­lig og­så vir­ke­lig sødt, « si­ger hun.

På Han­nah Ben­tow og re­sten af fa­mi­li­ens tur til Is­ra­el mød­te de næ­sten ik­ke no­gen, der ik­ke hav­de hørt om det bruta­le at­ten­tat ved hen­des op­rin­de­li­ge bat mitzvah i Kø­ben­havn. Der­for kend­te man­ge og­så til fa­mi­li­en og dens kva­ler.

» Det var ik­ke rig­tig no­gen over­ra­skel­se, for der er rig­tig man­ge, der har skre­vet til os. Men det fø­les da un­der­ligt, at det er gå­et så hur­tigt, og at der er an­dre, der ken­der mig. Og at tæn­ke på, at det var mig, det ske­te for, er og­så lidt un­der­ligt. Men det er ret sejt på en el­ler an­den må­de, at folk tæn­ker på mig, « si­ger hun.

Så det var et godt punk­tum for jer?

» Ja, det kan man godt si­ge, « si­ger den un­ge pi­ge.

EMI­GRA­TION

Fa­mi­li­en til 12- åri­ge Han­nah Ben­tow, der fi k sin jø­di­ske kon­fi rma­tion øde­lagt af en ter­r­o­rist, tæn­ker nu på at fl yt­te til Is­ra­el.

» Det var på en el­ler an­den må­de dej­ligt be­fri­en­de at kom­me væk hjem­me­fra, « for­tæl­ler Han­na­hs far, Claus Ben­tow.

Sam­men med re­sten af sin fa­mi­lie fejre­de han for ny­lig sin 12- åri­ge dat­ters bat mitzvah i Jerus­a­lem. Og tu­ren gik så godt, at de nu over­ve­jer at fl yt­te til Is­ra­el.

» Det har vi over­ve­jet af man­ge om­gan­ge, men min ko­ne hav­de nok be­gra­vet pla­ner­ne, in­den det med Dan ske­te. Men eft er det og eft er po­li­ti­ske til­tag mod schæ­ch­t­ning ( jø­disk slagt­ning, red.) og for­ud for et for­modet for­bud mod om­skæ­ring af dren­ge be­gyn­der det at bli­ve svært at le­ve jø­disk i Dan­mark. Så eft er den her tur har vi al­drig haft me­re lyst til at emi­gre­re til Is­ra­el, det er helt sik­kert, « si­ger Claus Ben­tow.

Gav me­ning

Den is­ra­el­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Ne­ta­ny­a­hu sag­de eft er an­gre­bet i Kø­ben­havn, at de eu­ro­pæ­i­ske jø­der skul­le ven­de ’ hjem’. En op­for­dring, Ben­tow- fa­mi­li­en alt­så nu ta­ger me­re al­vor­ligt end tid­li­ge­re.

» Det gav ba­re så me­get me­ning at væ­re der­ne­de, og der er så man­ge ting, der er så me­get nem­me­re end her i Dan­mark, hvor vi er et lil­le­bit­te min­dre­tal, « si­ger Claus Ben­tow.

Fe­sten blev af­holdt på det jø­di­ske kvin­de­in­sti­tut Ma­tan, hvor mødre og døtre blandt an­det kan for­be­re­de sig til bat mitzvah sam­men. Pri­vat­fo­to

Her ses Han­nah ( tv) sam­men med sin mor, Mette ( th).

Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.