Husk li­ge DF, Kri­sti­an

BT - - DEBAT - BRU­GER­BE­TA­LING Fol­ke­tings­kan­di­dat ( DF) BRU­GER­BE­TA­LING Hum­le­bæk

Mor­ten Drey­er

Be­ta­ling for at gå til læ­gen? Ven­stres næst­for­mand Kri­sti­an Jensen af­vi­ser ik­ke, at par­ti­et me­ner, der skal kig­ges på be­ta­ling for sund­hed­sy­del­ser, når par­ti­et vin­der re­ge­rings­mag­ten.

Hans re­ak­tion kom­mer eft er BT’s af­slø­ring af, at kun seks af par­tiets fol­ke­tings­kan­di­da­ter helt af­vi­ser be­ta­lin­gen, selv­om par­ti­et of­fi ci­elt går ind for fri og li­ge ad­gang til sund­hed­sy­del­ser for al­le.

Men nu står Ven­stre vel ik­ke til at få et fl er­tal helt ale­ne? Ven­stre vil væ­re 100 pct. afh æn­gig af støt­te fra Dansk Fol­ke­par­ti, og DF me­ner ik­ke, at bru­ger­be­ta­ling på læ­ge­be­søg er de­res dags­or­den. Næst­for­man­den kan kig­ge alt, hvad han måt­te øn­ske, men det vil væ­re skøn­ne spild­te kræft er.

Ven­stre kan ik­ke ha­ve gen­nemtænkt sa­gen. For­sla­get har so­ci­al slag­si­de og vil re­sul­te­re i, at bor­ge­re fra­væl­ger læ­ge­be­søg med den kon­se­kvens, at syg­dom­me ik­ke vil bli­ve op­da­get i ti­de. Det får Ven­stre al­drig Dansk Fol­ke­par­ti med på.

Jan Ny­gaard Nielsen

BT har gen­nem­gå­et Ven­stre- kan­di­da­ters syn på bru­ger­be­ta­ling for læ­ge­be­søg i en kan­di­dat­da­ta­ba­se på al­tin­get. dk og er nå­et frem til det re­sul­tat, at de ik­ke al­le sam­men af­vi­ser bru­ger­be­ta­ling ka­te­go­risk.

Den tid­li­ge­re SF’er Astrid Krag ( S) er straks klar med en ga­ran­ti om, at det ik­ke skal ko­ste pen­ge at kom­me til læ­gen. Hvad så med tand­læ­gen?

SR- re­ge­rin­gen har i den­ne valg­pe­ri­o­de øget bru­ger­be­ta­lin­gen med 800 mio. kr. på trods af tid­li­ge­re løft er om det mod­sat­te. Den øge­de bru­ger­be­ta­ling har især ramt tand­be­hand­ling, hø­re­ap­pa­ra­ter og pen­sio­ni­sters hånd­købs­me­di­cin.

Der er alt­så in­gen grund til at tro på hen­des el­ler re­ge­rin­gens nye løf­ter.

Ven­stres næst­for­mand Kri­sti­an Jensen vil ik­ke af­vi­se bru­ger­be­ta­ling hos læ­gen. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.