Ja, børn skal ik­ke sæt­tes på stand­by

BT - - DEBAT - MA­NU SA­RE­EN

So­ci­al­mi­ni­ster, De Ra­di­ka­le

bør­ne­nes skyld, at det skal væ­re let­te­re at bortadop­te­re børn uden for­æl­dre­nes samtyk­ke. Hvis der for ek­sem­pel er ta­le om et spæd­barn, der er født med al­ko­hol­syn­drom og er ved at ud­vik­le til­knyt­nings­for­styr­rel­ser, for­di mo­de­ren er al­ko­hol­mis­bru­ger og ik­ke kan gi­ve bar­net en varm kon­takt, skal bar­net ik­ke ba­re sæt­tes på stand­by. Det vil ud­vik­le sig, men og­så ud­vik­le sig ne­ga­tivt, hvis der ik­ke bli­ver hand­let. Det kan og­så væ­re en tre­årig, som

DET ER FOR

selv skal skift e ble­en, for­di in­gen an­dre gør det. El­ler en på ot­te i en ple­je­fa­mi­lie, hvor mo­de­ren er hjem­løs og psy­kisk syg. Når der i så­dan­ne sa­ger ik­ke er ud­sigt til bed­ring, er det ska­de­ligt for bar­net.

bortadop­tion uden samtyk­ke er An­ke­sty­rel­sen og Stats­for­valt­nin­gen in­de over. Jeg ken­der ik­ke no­gen sags­be­hand­le­re, der ik­ke al­le­re­de gri­ber den slags sa­ger me­get om­sorgs­fuldt an. På fem år har der væ­ret ti sa­ger, hvor børn er ble­vet fj er­net uden for­æl­dre­nes samtyk­ke, og jeg min­des ik­ke, at der

I SA­GER OM

har væ­ret en sag med tvangs­adop­tion, hvor be­slut­nin­gen er ta­get på et for­kert grund­lag. Vi skal hu­ske, at Bør­ne­rå­det og Børns Vil­kår si­ger, at bortadop­tion frem for ple­je­fa­mi­li­er kan væ­re for bar­nets bed­ste.

du godt­gø­re, alt­så do­ku­men­te­re, at for­æl­dre­ne ik­ke er i stand til at va­re­ta­ge omsor­gen for de­res børn. Med re­ge­rin­gens lov­for­slag skal det sand­syn­lig­gø­res. Den­ne sprog­li­ge æn­dring be­ty­der, at man nem­me­re kan tvangs­adop­te­re bar­net i sa­ger, hvor det er den bed­ste løs­ning for bar­net.

I DAG SKAL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.