Nej, det min­der om en spa­reø­vel­se

BT - - DEBAT - PER­NIL­LE SKIP­PER

Retsord­fø­rer ( EL)

væ­re ten­dens til, at vi nog­le gan­ge har en idé om, at vi fj er­ner he­le bar­nets for­tid ved at gi­ve det en ny fa­mi­lie. Men så nemt er det ik­ke. De vil al­tid ha­ve ba­ga­gen med fra de­res for­æl­dre på godt og ondt. Og man­ge børn får no­get po­si­tivt ud af at ha­ve kon­takt og nær­vær med for­æl­dre­ne, selv­om de må­ske ik­ke kan bo sam­men med dem. Vi er be­kym­re­de for børns rets­sik­ker­hed, når re­ge­rin­gen fo­re­slår at gø­re det nem­me­re at tvangs­bortadop­te­re

DER KAN GODT

børn. For det be­ty­der, at bar­net helt mi­ster ret­ten til sin for­æl­der. Der­for er det vig­tigt, at så­dan en be­slut­ning bli­ver truff et på det rig­ti­ge grund­lag. Men li­ge nu er det for ek­sem­pel uklart, hvor­dan man sand­syn­lig­gør, at en for­æl­ders mis­brug ik­ke kan bli­ve bed­re, el­ler at der ik­ke kan kom­me hjæl­pe­for­an­stalt­nin­ger til den han­di­cap­pe­de mor, så hun se­ne­re vil kun­ne ta­ge sig af sit barn.

på, hvad en tvangs­bortadop­tion kan gø­re for bar­net, som en læn­ge­re­va­ren­de an­brin­gel­se ik­ke kan. Mens en tvangs-

JEG ØN­SKER SVAR

bortadop­tion juri­disk fj er­ner bar­net fra for­æl­dre­ne, kan du nem­lig godt an­brin­ge et barn i en ple­je­fa­mi­lie i me­get lang tid uden at tvangs­bortadop­te­re det. Det er des­u­den svært at pe­ge på, hvem der skal bortadop­te­res, som ik­ke bli­ver det i dag.

ind­kaldt Ma­nu Sa­re­en til sam­råd for at få svar på de spørgs­mål. For en tvangs­bortadop­tion ko­ster ik­ke no­get, men det er tem­me­lig dyrt at an­brin­ge et barn i en ple­je­fa­mi­lie. Så jeg får en for­nem­mel­se af, at det i vir­ke­lig­he­den hand­ler om en spa­reø­vel­se.

DER­FOR HAR VI

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.