Ryd nu bor­det – og se fremad

ME­NER

BT - - DEBAT -

Læ­rer­nes for­mand Anders Bon­do Christensen må væ­re en me­get let­tet mand. Et mar­kant fl er­tal på 70,1 pct. har stemt ja til den overenskomst, som Dan­marks Læ­rer­for­e­ning og Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning blev eni­ge om for en må­ned si­den. DEN NYE, TRE- ÅRI­GE overenskomst rum­mer godt nok ik­ke no­gen ny ar­bejds­tids­aft ale, som læ­rer­ne drøm­te om, men det nye for­lig gi­ver bed­re mu­lig­hed for at ind­gå lo­ka­le aft aler om ar­bejds­tid. Med en stem­me­pro­cent på 77,3 har læ­rer­væ­rel­ser­ne kvit­te­ret for det re­sul­tat, som Bon­do nik­ke­de til ved for­hand­lings­bor­det. Væk er ri­si­ko­en for, at en ny kon­fl ikt lam­mer den i for­vej­en hårdt prø­ve­de dan­ske fol­ke­sko­le i det­te for­år. Al­le hu­sker bal­la­den og bit­ter­he­den, da kom­mu­ner­ne for to år si­den lo­ck­ou­te­de lan­dets læ­re­re i 25 da­ge. Re­ge­rin­gen greb ind og gjor­de kom­mu­ner­nes ar­bejds­tids­krav til lov. Man kan helt uden over­dri­vel­se kon­sta­te­re, at den nye fol­ke­sko­lere­form fi k en tur­bu­lent start. FOL­KE­SKO­LEN HAR BRUG for en ny start, og for­hå­bent­lig kan overenskom­sten bi­dra­ge her­til. Læ­rer­ne sy­nes næp­pe, at den nye aft ale er pran­gen­de, men der er trods alt nyt værk­tøj i kas­sen, som fortje­ner at bli­ve brugt. Vel at mær­ke i et kon­struk­tivt sam­ar­bej­de mel­lem læ­re­re og de kom­mu­na­le ar­bejds­gi­ve­re. I en ræk­ke kom­mu­ner er det lyk­ke­des at ind­gå lo­ka­le aft aler om læ­rer­nes ar­bejds­tid. Lad os se fl ere ek­semp­ler. Ryd nu bor­det og se fremad. Lo­ka­le, fl ek­sib­le aft aler be­hø­ver ik­ke at væ­re så far­li­ge, som Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning tror, så læn­ge de over­ord­ne­de ram­mer hol­des in­takt.

For­tæl­lin­gen om fol­ke­sko­len har læn­ge hand­let om op­si­gel­ser og sy­ge­mel­din­ger blandt læ­rer­ne. Lad den nye overenskomst bli­ver af­sæt­tet for en læn­ge sav­net po­si­tiv for­tæl­ling om fol­ke­sko­len. Det ha­ster i den grad med et stem­nings­skift e. hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.