DANSK FOD­BOLD ER TIL GRIN ’’

Kon­fl ik­ten mel­lem DBU og lands­holds­spil­ler­ne ko­ster kas­sen i det regn­skab, der ik­ke kan gø­res op i pen­ge

BT - - DEBAT -

Prøv li­ge at sæt­te sponsor- og bran­ding- dren­ge­ne på det reg­ne­styk­ke. Spæn­den­de bund­linje her nog­le år eft er den nok så be­røm­te Ram­bøll- rap­port om Dansk Bold­spil- Uni­on som en stø­vet og top­sty­ret or­ga­ni­sa­tion, som træng­te til den helt sto­re ho­ved­ren­gø­ring. Nye ko­ste fe­jer som be­kendt bedst, el­ler... DE SE­NE­STE UGER har ar­bejds­kon­fl ik­ter fyldt godt i me­di­er­ne. Ik­ke mindst i luft fart­sin­du­stri­en har me­d­ar­bej­de­re kæm­pet kam­pen for an­stæn­dig­he­dens smør på brø­d­et i den hår­de ben­ch­mar­king- og virk­som­heds- kon­struk­tion, der kon­stant sæt­ter overenskom­ster og bu­si­ness as usu­al un­der al­vor­ligt pres. SAS- og Norwe­gi­an- an­sat­te slap no­gen­lun­de igen­nem, mens Ry­a­nairs an­komst til Kø­ben­havns Luft havn sta­dig vars­ler nye ti­der. På Midtsjæl­land in­gen par­don. 280 slag­te­ri­ar­bej­de­re får kni­ven på grund af fal­den­de svi­ne­pro­duk­tion. Og så­dan for­hol­der vi os i ar­bejds­hver­da­gen til dag­pen­ge­pe­ri­o­der, kon­tant­hjælpsloft og al­min­de­lig valgrummel byg­get på selv­sam­me pro­blem­stil­lin­ger.

Fod­bold­lands­hol­det ind­går på in- gen må­de i fol­kets be­kym­ring over da­gen og vej­en. Tvær­ti­mod. Lands­hol­det re­præ­sen­te­rer ån­de­hul­let, små kul­mi­na­tio­ner spredt ud over ka­len­der­å­ret med me­re el­ler min­dre væ­sent­li­ge kam­pe på pro­gram­met. Med ind­byg­ge­de slut­run­de- hol­de­punk­ter, som med lidt held så­gar kan op­løft e en hel ge­ne­ra­tion for en stund. Som 80er- lands­hol­dets fi ks­punk­ter i 84 og 86. Som Bos­ses kuld i 98 el­ler Ol­sens El­le­ve i det nye årtu­sin­de med 02, 04, 10 og 12 som nøg­le­tal

Fod­bold­lands­hol­det er na­tio­nalspor­ten kom­pri­me­ret til halvan­den ti­mes min­de­vær­dig - el­ler det mod­sat­te - fæl­les frik­var­ter i Par­ken. Det står vi sam­men om. På for­si­der, bre­aking news- net­tet, i stri­de so­ci­a­le me­di­e­strøm­me, på tv- sport­s­fl ader og ra­diobøl­gen blå. På dren­ge- og pi­ge­væ­rel­ser, på græs­plæ­ner, i søn­der­rev­ne buk­sek­næ. I dag­drøm­me­ri fra Krøl­ben over Si­mon­sen, Elkjær og Laud­rup til Bendt­ner, Erik­sen og Fæt­ter Højb­jerg. FOD­BOLD­LANDS­HOL­DET ER JO fa­sci­na­tio­nens holdeplads. Der, hvor dren­ge­ne med guld­buk­ser­ne lø­ber rundt og re­præ­sen­te­rer alt det, ar­bejds­hver­da­gen, dag­pen­ge­pe­ri­o­der An­tal­let af cyk­li­ster, der kom­mer ud for ulyk­ker, er sti­gen­de. Hvor­dan ven­der vi ud­vik­lin­gen? og kon­tant­hjælpsloft ik­ke er gjort af. De­res så­kald­te ar­bejds­gi­ver sæt­ter det i or­ga­ni­sa­to­risk sy­stem, så de kom­mer hjem til ti­den, bli­ver klædt or­dent­ligt på og el­lers har en no­gen­lun­de pæn græs­plæ­ne at spil­le på. Og sør­ger i øv­rigt for, at al­le fra barns­ben får et skud i bøs­sen til og­så at prø­ve ta­len­tet af hen­ne i klub­ben. DER­U­D­OVER GI­DER VI egent­lig ik­ke hø­re det vil­de brok. Hver­ken om overenskom­ster, po­li­tisk og per­son­ligt fnid­der, spa­rer­un­der og smal­hals. El­ler for den sags skyld om ar­bejds­gi­ve­rens bug­nen­de pen­ge­tank byg­get på tv- aft aler og sponsor­dit­to på et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb. Ej hel­ler på dren­ge, der får drøm­men op­fyldt og ba­re har at ny­de den, så læn­ge den va­rer. Mel­lem­reg­nin­ger­ne må de hol­de ude på DBU Al­lé 1 el­ler op­pe i whi­sky­bæl­tets Ho­tel Ma­ri­en­lyst. NÅR BEG­GE PAR­TER rul­ler de­bet- og kre­dit­ko­lon­ner ud i for­hand­lings­tak­tisk læng­de i off ent­lig­he­den, ko­ster det kas­sen på den fæl­les bund­linje, der ik­ke kan gø­res op i pen­ge. Ska­den er for længst sket. Og det bli­ver ik­ke sjov læs­ning, når bran­ding­dren­ge­ne får reg­net lidt på, hvor kost­bar den var...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.