FA­MI­LI­EN HYLD

Fa­mi­li­en hav­de blom­ster med til den 67- åri­ge drabs­mand, der skød

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk jvl@ bt. dk Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld sodr@ bt. dk

TRA­GE­DIE

Jesper Vestergaard Lar­sen En kold­blo­dig lik­vi­de­ring af en ad­vo­kat og et til­sva­ren­de blo­digt drabs­for­søg med en over­sa­vet jag­trif­fel på den tid­li­ge­re svi­ger­søn.

Det er be­stemt ik­ke nok til, at hu­stru­en og dat­te­ren til den dr­ab­stil­tal­te Jør­gen Saug­s­ted fra Has­lev slår hån­den af den 67- åri­ge mand.

Det stod ly­sen­de klart i Ret­ten på Fre­de­riks­berg i går, hvor sa­gen kø­rer som en til­stå­el­ses­sag.

Her trø­ste­de hu­stru­en og dat­te­ren ef­ter bed­ste ev­ne den dr­ab­stil­tal­te pen­sio­nist, der iføl­ge an­kla­ge­ren fortje­ner fængsel på liv­s­tid. I pau­ser­ne greb de hans hånd gen­nem de små ta­le­hul­ler, som fin­des i den so­li­de væg af pan­serg­las, der af­skær­mer til­hø­rer­ræk­ker­ne fra dom­mer­ne, den til­tal­te og ad­vo­ka­ter­ne.

Og ved sa­gens be­gyn­del­se lag­de hu­stru­en til den til­tal­te som no­get helt usæd­van­ligt i en straf­fesag godt en snes rø­de ro­ser ud på de hvi­de klin­ke­fli­ser for­an til­hø­rer­ræk­ker­ne. På hver ro­se var fast­gjort en sed­del med et navn på en per­son, der iføl­ge hu­stru­en øn­ske­de at kun­ne ha­ve væ­ret til ste­de i ret­ten for at støt­te den til­tal­te.

Ro­ser­ne var alt­så ik­ke til ære for den dræb­te og den sår­e­de ved sky­de­ri­et i Fo­ged­ret­ten i Kø­ben­havn, men for gerningsmanden.

De rø­de ro­ser blev lagt ud i mi­nut­ter­ne in­den, at rets­for­man­den og de to doms­mænd kom ind i lo­ka­let, men i mel­lem­ti­den nå­e­de den til­tal­tes for­sva­rer, den er­far­ne Me­ret­he Sta­ge­torn, at for­hin­dre en på­ta­le. Den 72- åri­ge for­svar­sad­vo­kat skynd­te sig ind i til­hø­rer­rum­met og over­be­vi­ste Jør­gen Saug­s­teds hu­stru og dat­ter om, at de nok gjor­de klogt i at fjer­ne de upas­sen­de rø­de ro­ser i en fart.

’ Du gør klogt i at fjer­ne dem’

» Din mand er me­get rørt over din ge­stus, men for at si­ge det på rigs­dansk, så gør du nok klogt i at fjer­ne dem, hvis du vil und­gå en kon­fron­ta­tion med ret­ten, « lød rå­det fra for­svar­sad­vo­ka­ten.

Den til­tal­tes ko­ne gik i før­ste om-

TIRS­DAG 17. MARTS 2015 gang ud med ro­ser­ne på gan­gen for­an retslo­ka­let, hvor be­væb­ne­de po­li­ti­folk in­den rets­mø­det hav­de kro­p­s­vi­si­te­ret al­le til­hø­re­re mi­nu­tiøst. Kort ef­ter vend­te hun dog til­ba­ge til til­hø­rer­ræk­ker­ne med de rø­de ro­ser i fav­nen:

» Uden­for måt­te de hel­ler ik­ke lig­ge, « kon­sta­te­re­de hun let­te­re foru­ret­tet.

Tid­li­ge­re har dat­te­ren og­så hyl­det sin far på sin Fa­ce­book- si­de ved at læg­ge et fo­to af mor­fa­de­ren og bar­ne­bar­net op som pro­fil­bil­le­de.

Iskold og upå­vir­ket

Den 67- åri­ge mor­far vir­ke­de i går

Ad­vo­kat Anders Lind­holts lig kø­res ud af Fo­ged­ret­ten i det in­dre Kø­ben­havn ef­ter skud­dra­bet. Ar­kiv­fo­to: Jens Astrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.