DE­DE MOR­DER Iskold hen­ret­tel­se fan­get på vi­deo

To og dræb­te én i Fo­ged­ret­ten

BT - - NYHEDER - Den 67- åri­ge drabs­mand, Jør­gen Saug­s­ted. Pri­vat­fo­to Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk Jesper Vestergaard Lar­sen

TIRS­DAG 17. MARTS 2015 iskold og ube­rørt i ret­ten, selv da an­kla­ge­ren af­spil­le­de de uhyg­ge­li­ge lyd- og vi­deo­op­ta­gel­ser fra ger­nings­ste­det. Kun i et par til­fæl­de blev hans stem­me grø­det, da han skul­le ta­le om sit på­tænk­te selv­mord, som al­drig blev til no­get på grund af mang­len­de pa­tro­ner, og om den samvær­s­sag om bar­ne­bar­net, der var år­sag til sky­de­ri­et.

Der fal­der dom i sa­gen tors­dag for­mid­dag kl. 9.30 ved Ret­ten på Fre­de­riks­berg. Hver­ken den til­tal­tes hu­stru el­ler dat­ter øn­ske­de i går at ud­ta­le sig til BT.

DIS­SE DRAB UD­LØ­STE FÆNGSEL PÅ LIV­S­TID 2011:

Mar­cel Ly­chau Han­sen, kendt som Ama­ger­man­den, blev kendt skyl­dig i to drab og seks grove voldtæg­ter.

2011:

Mor­ten Skip­per- Pe­der­sen dræb­te med skud si­ne tre børn i ja­lou­si over mo­de­rens nye kæ­re­ste.

Steen Lassen kør­te med vil­je frontalt ind i en last­bil. Hans ko­ne og æld­ste dat­ter dø­de i sam­men­stø­det. Han skar hal­sen over på den yng­ste dat­ter, som sta­dig var i li­ve.

Jo­hn Knudsen kid­nap­pe­de, voldtog og dræb­te Kir­sten Bay- Andersen og smed hen­de i Ha­der­s­lev Fjord.

2011:

2010:

DRAB I FO­GED­RET­TEN

jvl@ bt. dk

Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feldt

sodr@ bt. dk Mor­far var iskold og hå­ne­de si­ne of­re, eft er at ha­ve skudt dem på klos hold med en over­sa­vet jag­trif­fel. En vi­deo af­slø­rer det be­sti­al­ske sky­de­ri i Fo­ged­ret­ten sid­ste år. Der var ta­le om en iskold, plan­lagt hen­ret­tel­se, da Jør­gen Saug­s­ted skød sin svi­ger­søn samt ad­vo­ka­ten Anders Lind­holt i Fo­ged­ret­ten. Det me­ner an­kla­ger Stig Flei­s­cher, der kræ­ver, at Jør­gen Saug­s­ted idøm­mes den hår­de­ste straf, dansk straff elov har at by­de på: fængsel på liv­s­tid.

Højst usæd­van­ligt kun­ne an­kla­ge­ren do­ku­men­te­re he­le for­lø­bet med bå­de lyd og bil­le­der. Det skyl­des, at Jør­gen Saug­s­ted hav­de en dik­ta­fon i lommen, da han 16. sep­tem­ber 2014 mød­te op i Fo­ged­ret­ten til en sag om samvær mel­lem hans tre år gam­le bar­ne­barn og svi­ger­søn­nen.

Po­li­ti­et har sat lyd­fi len sam­men med vi­deo­ma­te­ri­a­le fra Fo­ged­ret­tens over­våg­nings­ka­me­ra­er. Til­sam­men ud­gør de en fryg­te­lig fi lm, der i går blev af­spil­let i ret­ten. Fil­men be­gyn­der med, Jør­gen Saug­s­ted sid­der og ven­ter på gan­gen for­an retslo­ka­let. Han er helt ro­lig.

Med sig har han en map­pe og en ta­ske. Map­pen in­de­hol­der et selv­mord­s­brev til po­li­ti­et. I ta­sken har han en ka­li­ber 243 Tik­ka- jag­triff el. Da­gen in­den har han sa­vet lø­bet og skæft et over i sit værk­sted i Has­lev på Sydsjæl­land.

Sted­fortræ­der for sin dat­ter

Da dom­me­ren kom­mer ud og rå­ber nav­net på Jør­gen Saug­s­teds dat­ter, op­ly­ser Jør­gen Saug­s­ted, at han er mødt op som hen­des sted­fortræ­der, for­di hun er ble­vet syg.

Til det sva­rer ad­vo­kat Anders Lind­holt:

» Det går ik­ke. « Dom­me­ren si­ger her­eft er: » Nej, jeg vil ger­ne se par­ter­ne, « hvor­til Jør­gen Saug­s­ted sva­rer:

» Det er og­så helt i or­den, men i loven står der, at man kan mø­de med nog­le an­dre. «

» Ja, hvis der er ta­le om en op­lagt sag. Det er det her ik­ke, « sva­rer dom­me­ren.

Mund­hug­ge­ri

Dom­me­ren ind­skær­per, at hvis dat­te­ren er syg, skal hun sen­de en læ­ge­er­klæ­ring og ud­sæt­ter mø­det til næ­ste uge. Der op­står her­eft er mund­hug­ge­ri, da Jør­gen Saug­s­ted gør nar ad Anders Lind­holt, og det får dom­me­ren til at skæ­re igen­nem:

» Jeg vil ik­ke ha­ve, at der bli­ver talt på den må­de. Nu er det mig, der be­stem­mer i det her retslo­ka­le. Det der stop­per du med li­ge nu. Det er mit rets­mø­de, det her. «

» Uha, uha, « sva­rer Jør­gen Saug­s­ted.

Her­eft er ly­der fi re hø­je skud, der bli­ver eft er­fulgt af hjer­teskæ­ren­de skrig fra de to of­re.

» Av, av, av, av, « rå­ber et af of­re­ne.

Som re­ak­tion på of­re­nes smer­teskrig si­ger Jør­gen Saug­s­ted: » Så hold dog kæft . « I ri­fl en er der en pa­tron i kam­me­ret og tre i ma­ga­si­net. I lommen har Jør­gen Saug­s­ted yder­li­ge­re to pa­tro­ner, som han hæv­der var til­tænkt ham selv.

I ret­ten for­tal­te han, at han først skød svi­ger­søn­nen og her­eft er ad­vo­ka­ten.

» Da jeg stak hån­den i lommen for at la­de ri­fl en, sprin­ger MB ( svi­ger­søn­nen, red.) plud­se­lig op og lø­ber ud ad dø­ren sam­me vej, som dom­me­ren var lø­bet. Det blev jeg lidt forun­dret over, for jeg tro­e­de jo, jeg hav­de ramt dem beg­ge to, « for­tal­te Jør­gen Saug­s­ted i ret­ten.

Vi­deo­en vi­ser, hvor­dan Jør­gen Saug­s­ted føl­ger eft er ud i re­cep­tio­nen, hvor svi­ger­søn­nen for­sø­ger at gem­me sig, mens han be­der for sit liv.

» Jeg skal nok hol­de mig væk, « lover svi­ger­søn­nen.

» Det ved jeg, du ik­ke gør, « sva­rer Jør­gen Saug­s­ted og sky­der mod ham igen.

Helt des­pe­rat rå­ber svi­ger­søn­nen:

» Jeg er død nu, Jør­gen. «

Hyg­ge­snak­ke­de til be­tjen­te

Da Jør­gen Saug­s­ted lø­ber tør for am­mu­ni­tion, lø­ber han til­ba­ge til retslo­ka­let og hen­ter sin ta­ske, helt uden at æn­se Anders Lind­holt, der lig­ger død el­ler dø­en­de på gul­vet.

I mel­lem­ti­den lø­ber svi­ger­søn­nen ud på ga­den, hvor han fal­der om for­an ind­gan­gen til ret­ten.

» Am­bu­lan­ce. Am­bu­lan­ce. Am­bu­lan­ce, « rå­ber han.

Ad­vo­kat Anders Lind­holt blev dræbt af tre skud 16. sep­tem­ber sid­ste år.

Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.