’’

BT - - NYHEDER -

Så hold dog kæft Den til­tal­te Jør­gen Saug­s­ted i vi­deo op­ta­get

un­der sku­depi­so­den

Kort eft er kom­mer Jør­gen Saug­s­ted ud ad dø­ren. Han går li­ge for­bi den hårdt sår­e­de svi­ger­søn uden at vær­di­ge ham et blik.

Da Jør­gen Saug­s­ted kort ef­ter bli­ver an­holdt un­der stor dra­ma­tik, er han helt ro­lig og ta­ler jovi­alt med be­tjen­te­ne.

» Du skal ik­ke væ­re ban­ge. Jeg gør dig ik­ke no­get. Det er ba­re en samvær­s­sag, der er kørt af spo­ret, « si­ger han til den be­tjent, der pe­ger på ham med en pi­stol og rå­ber, at han skal læg­ge sig ned.

Jør­gen Saug­s­ted er – bort­set fra nog­le fartbøder – ik­ke tid­li­ge­re straff et. Han ejer et truck- fi rma, der ud­le­jer land­brugs­ma­ski­ner, men er nu pen­sio­ne­ret. Han har i man­ge år væ­ret en ivrig jæ­ger.

Ob­duk­tion af Anders Lind­holt vi­ste, at han blev skudt tre gan­ge. Den ene skud ram­te i ryg­gen og gik di­rek­te ind i hjer­tet. Svi­ger­søn­nen blev li­ge­le­des ramt tre gan­ge og var i akut livs­fa­re. Han over­le­ve­de kun tak­ket væ­re hur­tig og pro­fes­sio­nel læ­ge­hjælp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.