Mar­gret­he trø­ste

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk Ni­ko­lai Li­na­res Fo­to

BI­SÆT­TEL­SE

Ad­skil­li­ge med­lem­mer af den dan­ske kon­ge­fa­mi­lie var mødt op i Gar­ni­sons Kir­ke i Kø­ben­havn i går ef­ter­mid­dag for at ta­ge af­sked med den tid­li­ge­re di­rek­tør for spi­ri­tus­fir­ma­et He­e­ring, Pe­ter He­e­ring, der sov ind i sid­ste uge ef­ter læn­ge­re tids syg­dom.

Dron­ning Mar­gret­he an­kom kort in­den min­de­høj­ti­de­lig­he­den sam­men med sin sø­ster, prin­ses­se Be­ne­dik­te. Og­så kron­prin­s­par­ret og prins Joachim var til ste­de sam­men med he­le den sto­re He­e­ring- fa­mi­lie, der har haft næ­re bånd til den dan­ske kon­ge­fa­mi­lie i ge­ne­ra­tio­ner.

Men én glim­re­de ved sit fra­vær – nem­lig prins Hen­rik, der el­lers har kendt Pe­ter og Sus­an­ne He­e­ring i en men­ne­ske­al­der og sam­men med dron­ning Mar­gret­he har fejret nytår med par­ret i åre­vis.

Præ­sten Thomas Bruun kom i sin per­son­li­ge ta­le om Pe­ter He­e­rings liv og­så ind på hans næ­re ven­skab med kon­ge­hu­set.

Et varmt ven­skab

» Vi ved al­le, hvor ene­stå­en­de og af­gø­ren­de en støt­te og op­mun­tring De­res Ma­jestæt og De­res Kon­ge­li­ge Højhe­der har væ­ret. Et varmt ven­skab – og­så mel­lem fa­mi­li­er­ne, og det næ­re for­hold er lyk­ke­lig­vist fort­sat og­så i de føl­gen­de ge­ne­ra­tio­ner, « lød det fra præ­sten, der og­så more­de de man­ge frem­mød­te med en hi­sto­rie om de gan­ge, Dron­nin­gen var i Næst­ved for at hjæl­pe sin tæt­te ve­nin­de Sus­an­ne He­e­ring med hen­des bal­letsko­le.

» En del un­dren­de, men og­så gi­vet for­nø­je­de blik­ke er nok ble­vet sendt, da De­res Ma­jestæt blev kørt rundt ne­de om­kring Næst­ved i et fol­ke­vogns­rug­brød med en ræk­ke bal­le­tre­k­vi­sit­ter, « for­tal­te han.

’ Fo­rel­sket i Kø­ben­havn’

Man­ge an­dre kend­te gæ­ster var dog mødt op for at vi­se en sid­ste respekt for Pe­ter He­e­ring, deri­blandt kom­po­ni­sten Bent Fa­bri­ci­us- Bjer­re og hans hu­stru Camilla Arndt, Kjeld og Bir­git­ta Hil­lingsø, den tid­li­ge­re mo­de­re­dak­tør Lot­te Fred­die og sku­e­spil­le­ren Be­a­te Bil­le.

Bent Fa­bri­ci­us- Bjer­re nø­je­des ik­ke med at væ­re gæst, men spil­le­de sin kend­te klas­si­ker ’ Fo­rel­sket i Kø­ben­havn’ i kir­ken, hvil­ket fik fle­re til at fin­de lom­me­tørklæ­der­ne frem.

Pe­ter He­e­rings æld­ste søn, der tak­ket væ­re en lang fa­mi­lie­tra­di­tion og­så hed­der Pe­ter, holdt som den sid­ste en rø­ren­de ta­le til sin far.

Den yng­ste Pe­ter He­e­ring, der og­så bli­ver kaldt ’ Mi­ni’, er en af kron­prins Fre­de­riks tæt­te ven­ner, og han ind­led­te sin ta­le med at næv­ne, at vi i dag al­le har travlt med at må­le vo­res suc­ce­ser i pri­ser og of­fi­ci­el­le til­ken­de­gi­vel­ser, men at hans far – trods en im­po­ne­ren­de er­hvervskar­ri­e­re – ik­ke hav­de de am­bi­tio­ner.

Bjer­ge af tyl

» I din ver­den var 53 år ved si­den af dit livs kær­lig­hed gen­nem bjer­ge af tyl, tykt og tyndt, et stort en­ga­ge­ment i vo­res og an­dre men­ne­skers til­væ­rel­se, kry­dret med en god po­r­tion køb­mand­skab, et stærkt sam­fund­sen­ga­ge-

TIRS­DAG 17. MARTS 2015 ment og go­de ger­nin­ger for an­dre – dét var op­skrif­ten på suc­ces. Fa­mi­li­en i cen­trum med stær­ke vær­di­er. Fa­mi­li­ens mand, ven­ner­nes mand, en rig­tig gut­ter­mand, « lød det rø­ren­de fra Pe­ter ’ Mi­ni’ He­e­ring.

Et or­dent­ligt men­ne­ske

» I dit sel­skab mær­ke­de man nær­hed, respekt og æg­te in­ter­es­se. Du har gi­vet os tro­en på os selv og på, at alt er mu-

Dron­ning Mar­gret­he støt­te­de ve­nin­den Sus­an­ne He­e­ring ( med ryg­gen til og ta­ske over skul­de­ren) på den svæ­re dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.