Ede nær ve­nin­de

Kon­ge­fa­mi­li­en var rigt re­præ­sen­te­ret ved Pe­ter He­e­rings bi­sæt­tel­se

BT - - NYHEDER - Fa­mi­li­en tog en tå­re­væ­det af­sked med Pe­ter He­e­ring.

TIRS­DAG 17. MARTS 2015 ligt, hvis man er et or­dent­ligt men­ne­ske, « slut­te­de han.

Her­ef­ter bar den nær­me­ste fa­mi­lie He­e­rings ki­ste ud ad kir­ken og tog en pri­vat af­sked med blan­ke øj­ne, in­den kon­ge­fa­mi­li­en slut­te­de sig til og gav kær­li­ge kind­kys og kram til Sus­an­ne He­e­ring og hen­des børn og bør­ne­børn.

Kon­ge­hu­set er ik­ke vendt til­ba­ge med svar på, hvor­for prins­ge­ma­len ik­ke delt­og i bi­sæt­tel­sen.

Der er næ­re bånd mel­lem He­e­ring- fa­mi­li­en og kon­ge­hu­set. Den nu af­dø­de Pe­ter He­e­rings for­æl­dre, Pe­ter og Lis­sen He­e­ring, var tæt­te ven­ner med kong Fre­de­rik IX og dron­ning In­grid. De­res børn blev og­så ven­ner, og i Pe­ter He­e­rings ko­ne, Sus­an­ne, fandt dron­ning Mar­gret­he en nær ve­nin­de, som del­te hen­des in­ter­es­se for bal­let. Pe­ter og Sus­an­ne He­e­rings fi­re børn ken­der kron­prins Fre­de­rik og prins Joachim sær­de­les godt, og især den yng­ste, Pe­ter He­e­ring kal­det ’ Mi­ni’, og Kron­prin­sen er næ­re ven­ner. Hans ko­ne, Ca­ro­li­ne He­e­ring, var ind­til for ny­lig kron­prin­ses­se Marys hof­da­me, og de­res yng­ste dat­ter, Ro­se­ma­rie, går i sam­me klas­se som prins Chri­sti­an på Tra­ne­gårds­ko­len i Hel­lerup.

Kron­prins Fre­de­rik og kron­prin­ses­se Mary hil­ste på Sus­an­ne He­e­ring og hen­des fa­mi­lie.

Pe­ter He­e­rings fi­re børn ( for­re­st er det Chri­stel Lüt­ti­chau og Pe­ter He­e­ring ’ Mi­ni’) bar ki­sten ud fra Gar­ni­sons Kir­ke i Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.