Læ­rer­ne si­ger o. k. til ny OK

BT - - NYHEDER - Fo­to: Scan­pix

OVERENSKOMST

Et fler­tal på 70 pro­cent af med­lem­mer­ne i Dan­marks Læ­rer­for­e­ning har sagt ja til den overenskomst for de næ­ste tre år, som læ­rer­nes fag­for­e­ning og Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning blev eni­ge om for en må­ned si­den.

For­mand for Dan­marks Læ­rer­for­e­ning Anders Bon­do Christensen er glad for re­sul­ta­tet, der kom­mer to år ef­ter kon­flik­ten mel­lem kom­mu­ner­ne og læ­rer­ne, der be­tød en må­ned­lang lo­ck­out af læ­rer­ne.

Anders Bon­do Christensen un­der­stre­ger, at der fort­sat er man­ge ud­for­drin­ger, der skal ta­ges fat på.

» Der lig­ger en stor op­ga­ve for­an os med at bru­ge re­sul­ta­tet til at ska­be de bedst mu­li­ge ar­bejds­be­tin­gel­ser, så vi kan lyk­kes med vo­res vig­ti­ge op­ga­ver, hvad en­ten det dre­jer sig om un­der­vis­ning, vej­led­ning el­ler le­del­se, « si­ger han i en pres­se­med­del­el­se.

Den nye overenskomst mel­lem Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning og Læ­rer­nes Cen­tral­or­ga­ni­sa­tion om­fat­ter blandt an­det un­der­støt­tel­se af me­re lo­kalt sam­ar­bej­de.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.