BILFORSIKRING KO­STER ME­RE

BT - - NYHEDER -

Hvor det er i ok­to­ber 2014 gen­nem­snit­ligt ko­ste­de 6.633 kr. at kø­be en fuld for­sik­ring på sin bil, ko­ster det 6.898 kr. i ja­nu­ar i år, vi­ser en un­der­sø­gel­se for­sik­rings­por­ta­len Com­pa­ro. dk har la­vet i sam­ar­bej­de med kon­su­lentvirk­som­he­den Towers Wat­son. En af grun­de­ne til, at pri­sen sti­ger er iføl­ge Towers Wat­son, at ben­zi­nen er fal­det i pris, og det får bi­li­ster til at kø­re me­re i bil. Og den ek­stra kør­sel gør, at ri­si­ko­en for at bli­ve in­vol­ve­ret i et uheld er stør­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.