TRE HO­MO­SEKSU­EL­LE SU­PER­PAR

BT - - NYHEDER -

Par af sam­me køn er sjæld­ne blandt su­per­hel­te. Her er tre vig­ti­ge ek­semp­ler:

Nort­hstar og Ky­le: Batwo­man og Mag­gie Sawy­er:

Apol­lo og Mid­nigh­ter:

’ Jo me­re vi tal­te om det, de­sto me­re var det no­get, vi hav­de lyst til at få til at ske,’ skri­ver ’ Catwo­man’- for­fat­te­ren Ge­ne­vie­ve Va­len­ti­ne på sin blog om be­slut­nin­gen om at la­de den 75 år gam­le Catwo­man- ka­rak­ter sprin­ge ud som bi­seksu­el i et kys med kvin­den Ei­ko Ha­si­gawa. Il­lu­stra­tion: DC Co­mi­cs Nort­hstar er en af de før­ste of­fi­ci­elt ho­mo­seksu­el­le ame­ri­kan­ske su­per­hel­te. Han er kendt fra Mar­vel Co­mi­cs ’ X- men’- se­rie og op­træ­der før­ste gang i se­ri­en ’ Un­can­ny X- men # 120’ fra 1979. Nort­hstar bli­ver gift med sin kæ­re­ste Ky­le Ji­na­du i ’ Asto­nis­hing X- men # 51’ fra 2012. Bat wo­man, el­ler Kat­he­ri­ne Ka­ne, bli­ver skabt som kvin­de­ligt mod­styk­ke til Bat­man i 1956, pri­mært for at be­kæm­pe ryg­ter­ne om Bat­mans ho­mo­seksu­el­le for­hold til part­ne­ren Ro­bin. I 1964 bli­ver hun fjer­net helt fra Bat­man- uni­ver­set sam­men med an­dre bi­fi­gu­rer som Bat- Mi­te og Bat- hund­en Ace. I 2006 duk­ker Batwo­man op igen i en for­ny­et ver­sion med jø­disk af­stam­ning og som les­bi­sk. I 2010 får hun sin helt egen se­rie, hvor for­hol­det til kæ­re­sten Mag­gie Sawy­er spil­ler en væ­sent­lig rol­le. Batwo­man bli­ver be­trag­tet som en af de hø­jest pro­fi­le­re­de LGBT- su­per­hel­te no­gen­sin­de. Apol­lo og Mid­nigh­ter er bedst kendt fra se­ri­en ’ The Aut­ho­ri­ty’, men duk­ker før­ste gang op i ’ Stormwatch’- se­ri­en i 1993. De er gift og adop­te­rer sam­men et barn, nem­lig su­per­hel­ten Jen­ny Qu­an­tum, der og­så er en del af ’ The Aut­ho­ri­ty’- se­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.