SOV DIG FRA

Blot 30 mi­nut­ters ek­stra søvn kan gø­re en kæm­pe for­skel, vi­ser ny forsk­ning

BT - - SUNDHED - Tor­ben Bag­ge bag­ge@ bt. dk ro­ni@ bt. dk

SØVNFORSKNING

Ron­ni Bur­kal Nielsen Der er en me­get tæt for­bin­del­se mel­lem din man­gel på søvn og din ri­si­ko for at få ty­pe 2- di­a­be­tes, men ba­re 30 mi­nut­ters ek­stra søvn hver nat kan væ­re nok til at be­skyt­te dig imod den fryg­te­de syg­dom, vi­ser helt ny forsk­ning.

» Sover du hver nat min­dre end syv ti­mer, er du gan­ske en­kelt i høj­ri­si­kozo­nen, hvad di­a­be­tes an­går. Men du skal ba­re op på at sove mel­lem syv og ot­te ti­mer hver nat i gen­nem­snit for at væ­re godt be­skyt­tet mod syg­dom­men. Ba­re en halv ti­me ek­stra vil væ­re nok for de fle­ste, « si­ger Jan Ove­sen, der er en af Dan­marks før­en­de søvn­for­ske­re og over­læ­ge på Skør­ping Pri­vat­ho­spi­tal.

Hjer­tesvigt og ny­reska­der

Det er før­en­de for­ske­re fra Bri­stol Uni­ver­si­tet i Eng­land og fra Uni­ver­si­te­tet i Qa­tar, der i et pa­tients­tu­die nu har fun­det ud af, at ta­bet af blot 30 mi­nut­ters søvn hver nat kan fø­re til en stærkt for­hø­jet ri­si­ko for at få ty­pe 2- di­a­be­tes, som kan gi­ve yder­li­ge­re kom­pli­ka­tio­ner i form af hjer­tesvigt, ny­reska­der, ner­ve­ska­der i be­ne­ne og ri­si­ko for be­nam­puta­tion, ned­sat syn og blind­hed.

Un­der­sø­gel­sen vi­ser, at de 30 mi­nut­ters mang­len­de søvn med­før­te 17 pro­cent for­ø­get ri­si­ko for fed­me og he­le 39 pro­cent øget ri­si­ko for ned­sat in­sulin- re­si­stens – ho­ved­pro­ble­met ved ty­pe 2- di­a­be­tes.

Søvn­for­sker Jan Ove­sen ad­va­rer ik­ke mindst de man­ge tu­sin­de dan­ske­re, som har di­a­be­tes i en tidlig fa­se, om søv­nens enor­me be­tyd­ning.

» Det er tid­li­ge­re på­vist, at 13 pro­cent af al­le voks­ne dan­ske­re i gen­nem­snit sover min­dre end seks en halv ti­me om nat­ten - alt­så et me­get stort tal, som er i akut di­a­be­tes­fa­re. Hvis de nu sør­ger for at få me­re søvn, kan de se frem til et liv, hvor de ik­ke be­hø­ver at ta­ge me­di­cin f. eks. i form af ind­sprøjt­nin­ger. Så hel­breds­ge­vin­sten vil væ­re enorm, « si­ger søvn­for­ske­ren, der har den­ne for­kla­ring på, hvad der sker i krop­pen ved søvn­man­gel: ren­de gluko­se i blod­ba­nen. Dvs. be­tin­gel­sen for ty­pe 2- di­a­be­tes er op­fyldt. Ri­si­ko­en for at få di­a­be­tes på grund af søv­man­gel er stor, uan­set om man er tynd el­ler over­væg­tig, « si­ger Jan Ove­sen.

Sø­ren Berg, søvn­læ­ge og me­di­cinsk an­svar­lig ved kli­nik­ken ScanSle­ep, for­kla­rer:

» Vi ved, at hvis man får min­dre søvn, bli­ver bugs­pyt­kir­t­len på­vir­ket ne­ga­tivt. Der­med fal­der pro­duk­tio­nen af in­sulin i krop­pen, og det øger ri­si­ko­en for di­a­be­tes, « si­ger Sø­ren Berg og fort­sæt­ter:

» Hvis folk er træt­te, så mo­tio­ne­rer de min­dre, og de får me­re lyst til at spi­se kul­hy­dra­ter. Det be­ty­der, at væg­ten sti­ger, når du ik­ke får din søvn. Der­for er der i al­ler­hø­je­ste grad brug for, at folk får pri­o­ri­te­ret de­res søvn højt, « si­ger han.

Stør­re trang til suk­ker og fedt

Mikael Ras­mus­sen, søv­n­eks­pert ved Cen­ter for Stress og Triv­sel, sup­ple­rer:

» Hjer­nen er li­ge­som et bat­te­ri, som skal la­des op om nat­ten. Hvis den ik­ke bli­ver det, så fun­ge­rer hjer­nen ik­ke, og det be­ty­der, at ri­si­ko­en for at få di­a­be­tes, hjer­te- kar- syg­dom og øget vægt sti­ger. Hvis ik­ke du sover det, du skal, så kom­mer der en øget mæng­de af stresshor­monet kor­ti­sol i dit blod. Så får du en stør­re trang til suk­ker og fedt, for­di du prø­ver at kom­pen­se­re for den mang­len­de ener­gi, « si­ger Mikael Ras­mus­sen og for­tæl­ler, hvad der er godt ved at få vo­res søvn.

» Dit hjer­te­kar bli­ver mo­tio­ne­ret, dit im­mun­for­svar får et boost af di­men­sio­ner, og hjer­nen bli­ver va­sket ren, når du får din søvn. Hvis ik­ke, bli­ver du dår­li­ge­re til at hånd­te­re stress, me­re ir­ri­ta­bel og får en kor­te­re lun­te. «

TIRS­DAG 17. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.