2. Sluk ly­set

BT - - SUNDHED -

Sove­væ­rel­set bør væ­re helt mørkt, og står du op om nat­ten, så lad væ­re med at tæn­de lys. Til gen­gæld skal du sør­ge for at få mest mu­ligt lys i lø­bet af da­gen. Jo me­re lys i lø­bet af da­gen, des bed­re er di­ne chan­cer for at få en god nat­te­søvn.

Re­gel­mæs­sig mo­tion sik­rer den na­tur­li­ge træt­hed. Men vær ik­ke for fy­sisk ak­tiv i ti­mer­ne li­ge før sen­ge­tid. Med sex som und­ta­gel­sen - de fle­ste bli­ver af­slap­pe­de og træt­te bag­ef­ter. Det er ik­ke li­ge­gyl­digt, hvor­dan du lig­ger. Din sengs stør­rel­se, madras­ty­pen og sengetøjet skal pas­se præ­cis til dig. Køb det bed­ste, du har råd til. Brug søvn- dag­bog. Før regn­skab med de ti­mer, du re­elt sover om nat­ten. Hvis din ’ søv­n­ef­fek­ti­vi­tet’ er un­der 80 pct., kan du med for­del væl­ge at gå i seng på det tids­punkt, du fak­tisk fal­der i søvn. Und­gå at lig­ge i sen­gen uden at sove.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.