’’

BT - - SUNDHED - Mikael Ras­mus­sen, søv­n­eks­pert

Hjer­nen er li­ge­som et bat­te­ri, som skal la­des op om nat­ten. Hvis den ik­ke bli­ver det, så fun­ge­rer hjer­nen ik­ke, og det be­ty­der, at ri­si­ko­en for at få di­a­be­tes sti­ger

» Vi kan gan­ske en­kelt må­le, at krop­pens følsom­hed over for in­sulin bli­ver min­dre. Søvn­mang­len be­ty­der, at in­sulin ik­ke læn­ge­re så godt kan brin­ge suk­ke­ret ind i krop­pens cel­ler. Der­med kom­mer der for me­get cir­ku­le-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.