DI­A­BE­TES

BT - - SUNDHED - Sig. fun­ge­rer dår­li­ge­re. ri­si­ko for at bli­ve over­væg­tig.

TIRS­DAG 17. MARTS 2015

Øget

Stør­re

Stør­re

Hukom­mel­sen For­dø­jel­sen

Be­svær

Im­mun­for­sva­ret

Øget

Ri­si­ko­en

Man

Ri­si­ko­en

for at bli­ve kro­nisk stres­set og ud­brændt er stor.

- må­ske med dø­de­lig ud­gang - ses of­te­re.

for­ø­get ri­si­ko for kor­te­re le­ve­tid.

Hjer­te- kar- syg­dom­me

Klart

Hund­redt­u­sin­der af dan­ske­re sover alt for lidt. Det øger i høj grad de­res ri­si­ko for den far­li­ge syg­dom ty­pe 2- di­a­be­tes, men det er der nu råd for, vi­ser ny forsk­ning. Ba­re 30 mi­nut­ters ek­stra søvn kan red­de liv. Fo­to: Iris

ap­pe­tit og ten­dens til at fyl­de for me­get i sig.

trang til sø­de sa­ger og pro­ble­mer med at sty­re sit blod­suk­ker.

ri­si­ko for at bli­ve trist og ha­ve svin­gen­de hu­mør.

svæk­kes. fun­ge­rer ik­ke helt som nor­malt.

med at kon­cen­tre­re

for at få ty­pe 2- di­a­be­tes er for­hø­jet.

ram­mes let­te­re af be­hand­lings­kræ­ven­de de­pres­sion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.