TY­PE 2- DI­A­BE­TES I EKS­PLO­SIV VÆKST

200.000 dan­ske­re har syg­dom­men uden at vi­de det

BT - - SUNDHED - Tor­ben Bag­ge bag­ge@ bt. dk ro­ni@ bt. dk

SUK­KER­SY­GE

Ron­ni Bur­kal Nielsen An­tal­let af ty­pe 2- di­a­be­tes­pa­tien­ter sti­ger med vold­som ha­stig­hed. Ca. 237.000 dan­ske­re ta­ger nu me­di­cin mod syg­dom­men, som ca. 200.000 dan­ske­re skøn­nes at li­de af, uden at de ved det. Man kan gå rundt med for­hø­jet blod­suk­ker i åre­vis, uden at man mær­ker det. Imens li­der krop­pen ska­de.

Hvis du har di­a­be­tes, pro­du­ce­rer du for lidt in­sulin - el­ler det in­sulin, du pro­du­ce­rer, fun­ge­rer ik­ke så godt. Suk­ker­stof­fer­ne kan ik­ke kom­me ind i krop­pens cel­ler, el­ler har svært ved det, der­for bli­ver det i blo­det og med­fø­rer, at blod­suk­ke­ret sti­ger.

Jo læn­ge­re tid man går med syg­dom­men, des stør­re er ri­si­ko­en for at ud­vik­le kom­pli­ka­ti- oner. Du fø­ler dig træt og dø­sig he­le ti­den, uan­set hvor me­get søvn du får. Ner­ve­kom­pli­ka­tio­ner ( di­a­be­tisk neu­ro­pa­ti).

Svim­mel­hed og tørst

Di­a­be­tisk neu­ro­pa­ti gi­ver va­rig ska­de på ner­ver­ne til hud, mus­k­ler og/ el­ler in­dre or­ga­ner.

Det kan gi­ve ma­ve­s­mer­ter, svim­mel­hed, pro­ble­mer med vand­lad­ning og po­ten­sen. Dit syn vir­ker slø­ret, og di­ne øj­ne er me­re tør­re end nor­malt. Du er kon­stant tørstig og fø­ler dig tør i mun­den. Du får nem­me­re tand­syg­dom­me, som f. eks. pa­ra­den­to­se og tand­køds­be­tæn­del­se. Du får let in­fek­tio­ner i hud- og slim­hin­der., åre­for­kal­k­ning og hjer­te- kar­syg­dom­me, som er den hyp­pig­ste dødsår­sag blandt di­a­be­ti­ke­re. Du ta­ber mu­skel­mas­se, og kan ri­si­ke­re at få ny­re­syg­dom ( ne­fro­pa­ti).

Nog­le op­le­ver op­hob­ning af vand og salt i krop­pen. Det kan i vær­ste fald gi­ve ny­resvigt. Du ta­ber dig, selv­om din kost og livsstil ik­ke har æn­dret sig.

TIRS­DAG 17. MARTS 2015 Mo­del­fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.