Pu­tin: ’ Det vil­le væ­re ke­de­ligt uden ryg­ter’

På sin før­ste off ent­li­ge op­træ­den i 11 da­ge dril­le­de præ­si­dent Pu­tin ver­denspres­sen

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

RUSLAND

Den rus­si­ske præ­si­dent Vla­di­mir Pu­tin har ik­ke vist sig of­fi ci­elt si­den 5. marts, og det har sat gang i en mas­se spe­ku­la­tio­ner om, hvad der kun­ne væ­re hændt ham - var han død, var han al­vor­ligt syg - el­ler var han stuk­ket af med sin gravi­de el­ske­rin­de?

Al­le for­mod­nin­ger blev man­dag ma­net til jor­den, hvor Pu­tin er mød­tes med Kir­gi­si­stans præ­si­dent i Sankt Pe­ters­borg.

Pu­tin mød­tes med præ­si­dent Al­ma­z­bek Atam­bay­ev på et pa­lads lidt uden for Sankt Pe­ters­borg og kun­ne der­med - eft er 11 da­ges fra­vær i det off ent­li­ge sø­ge­lys - de­men­te­re al­le ryg­ter. På et pres­se­mø­de i Sankt Pe- ters­borg blev han bedt om at kom­men­te­re de man­ge ryg­ter, der har fl ore­ret, og Pu­tin kon­sta­te­re­de, at li­vet uden ryg­ter vil­le væ­re ke­de­ligt.

Ube­sva­ret spørgs­mål

» Det vil­le væ­re ke­de­ligt uden slad­der, « sag­de præ­si­den­ten iføl­ge Reu­ters til pres­sen.

Men til­ba­ge står sta­dig det ube­sva­re­de spørgs­mål om, hvad Pu­tin så har la­vet i 11 da­ge. Nor­malt går der nem­lig ik­ke me­get me­re end et døgn, uden at den rus­si­ske præ­si­dent op­træ­der i off ent­lig­he­den.

I lø­bet af de se­ne­ste 11 da­ge har fl ere af præ­si­den­tens of­fi - ci­el­le plan­lag­te mø­der væ­ret afl yst el­ler ud­skudt, og det har bi­dra­get yder­li­ge­re til ryg­tebør­sen. Vla­di­mir Pu­tin for­tal­te ik­ke, hvor­for han var som sun­ket i jor­den i 11 da­ge. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.