Cy­kel­hjel­men red­der

Læ­ger kon­klu­de­rer i en vi­den­ska­be­lig ar­ti­kel, at ri­si­ko­en for at få en hjer­neska­de ef­ter et cy­ke­luheld fal­der med op til 88 pro­cent, hvis man bru­ger hjelm

BT - - NYHEDER - Jas­mi­na Bli­chert Ras­mus Walt­her Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

An­dreas Andersen, 34 år: » Jeg har en cy­kel­hjelm, men det er et par år si­den, at den har væ­ret på, må jeg nok in­drøm­me. « » Det er nok på grund af for­fæn­ge­lig­hed. Tid­li­ge­re brug­te jeg jo voks, og når man så ta­ger cy­kel­hjelm på, bli­ver ens fri­su­re øde­lagt, og om vin­te­r­en, når man har hue på, er det fak­tisk lidt svært at få den på. «

SIK­KER­HED

Den stram­mer un­der ha­gen, øde­læg­ger fri­su­ren og er sjæl­dent po­pu­lær som py­n­te­gen­stand på ho­ve­d­et. Men cy­kel­hjel­men hjæl­per alt an­det li­ge, hvis uhel­det er ude, og man kom­mer til ska­de i tra­fik­ken. Det frem­går af en vi­den­ska­be­lig ar­ti­kel i Uge­skrift for Læ­ger.

Tre læ­ger har gran­sket en ræk­ke lan­des sta­ti­stik­ker over og vi­den­ska­be­li­ge un­der­sø­gel­ser af tra­fi­ku­lyk­ker. På den bag­grund kon­klu­de­rer de, at ri­si­ko­en for at få en mo­de­rat el­ler svær hjer­neska­de på cy­kel fal­der med mel­lem 63 og 88 pro­cent, hvis man har cy­kel­hjelm på.

Læ­ger­ne skri­ver i ar­tik­len, at det er ’ vi­den­ska­be­ligt uomt­vi­ste­ligt, at brug af cy- kel­hjelm forebygger hjer­neska­der’.

En af læ­ger­ne bag ar­tik­len er Axel For­r­se, an­sat på Neu­rokirur­gisk af­de­ling på Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal. Han for­kla­rer, hvor­dan cy­kel­hjel­men ta­ger kraf­ten fra sla­get, hvis man styr­ter i as­fal­ten el­ler bli­ver ramt af en bil.

» Når man fal­der på sin cy­kel el­ler bli­ver på­kørt af en bil, sker det i de slem­me til­fæl­de, at man slår sit ho­ved me­get hårdt. Det kan med­fø­re ska­de på hjer­ne­væ­vet og i vær­ste fald gi­ve en blød­ning, som kan fø­re al­vor­li­ge kon­se­kven­ser med sig og end­da be­ty­de død. Cy­kel­hjel­men ab­sor­be­rer en del af ener­gi­en fra sla­get, og der­med sker der min­dre ska­der på kra­niek­nog­le og hjer­ne, end hvis man ik­ke hav­de den på, « for­tæl­ler Axel For­r­se.

I Dan­mark dør hvert år cir­ka 30 men­ne­sker i cy­ke­lu­lyk­ker, og en svensk un­der­sø­gel­se har for ny­lig vur­de­ret, at bru­gen af cy­kel­hjel­me vil kun­ne fore­byg­ge en fjer­de­del af dødsu­lyk­ker­ne.

Sik­ker­hed frem for skøn­hed

Axel For­r­se me­ner, på bag­grund af den sto­re mæng­de vi­den om cy­kel­hjel­mens gavn, at fle­re cyk­li­ster med for­del kan la­de skøn­he­den li­de for sik­ker­he­den og ta­ge hjelm på, før de tril­ler ud i tra­fik­ken.

» Vi er kom­met frem til, at det vi­den­ska­be­li­ge grund­lag for cy­kel­hjel­mens be­skyt­ten­de ef­fekt er stærkt, og at

Ka­ren Got­fred­sen, 27 år: der ik­ke er no­gen grund til at be­tviv­le, at hjel­men hjæl­per. Med tan­ke på hvor god hjel­mens be­skyt­ten­de ef­fekt mod hjer­neska­de er, kan man si­ge, at det vil­le væ­re godt, hvis al­le hav­de cy­kel­hjelm på, « si­ger han.

Cyk­list­for­bun­det glæ­der sig over ar­tik­lens ty­de­li­ge kon­klu­sion. For­bun­dets for­mand Jette Gots­che an­be­fa­ler på li­ge fod med Axel For­r­se, at de dan­ske cyk­li­ster kø­rer med hjelm, men hun øn­sker ik­ke, at det skal væ­re lov­plig­tigt.

Maria Dron­zin, 29 år: » Jeg ved det fak­tisk ik­ke. Jeg tror, det er for­di, jeg er sik­ker på, at jeg kan cyk­le, og at jeg ik­ke vil fal­de. Men fak­tisk faldt jeg i dag. Der var en, der over­ha­le­de mig, og han røg ind i min cy­kel, så jeg faldt. Men det var ik­ke så al­vor­ligt. «

» Jeg ved ud­mær­ket godt, at det vil væ­re me­re klogt af mig at bru­ge cy­kel­hjelm, men jeg gør det ik­ke, og det er højst sand­syn­ligt en for­fæn­ge­lig­heds­ting. « » I vir­ke­lig­he­den tror jeg fak­tisk, at man be­gyn­der at kø­re med hjelm, så snart man har haft et uheld el­ler en dår­lig op­le­vel­se på sin cy­kel, så jeg tror, jeg vil­le be­gyn­de at kø­re med hjelm, hvis det ske­te for mig. Det er og­så rig­tig ær­ger­ligt, at det er det, der skal væ­re in­ci­ta­men­tet til det. «

» Jeg tror umid­del­bart, hvis jeg får børn, for så skal man væ­re lidt me­re kor­rekt. El­lers går jeg jo ik­ke og tæn­ker, at der kan ske no­get, men jeg tror, at hvis man får børn, så skal man ger­ne væ­re en rol­lemo­del. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.