Din hjer­ne Dan­sker­ne skal stø­ve cyk­len af

BT - - NYHEDER - Ras­mus Walt­her Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Mikkel Ot­to Han­sen, 28 år: » Nej, men jeg har lo­vet mig selv at kø­be en. «

KAMPAG­NE

Dan­sker­ne har cyk­ler og mas­ser af cy­kel­sti­er at kø­re på. De gør det ba­re ik­ke nok, og man­ge fle­re bur­de stø­ve jern­he­sten af og kom­me i gang. Det er bud­ska­bet i kampag­nen ’ Ta’ cyk­len, Dan­mark’, som bli­ver lan­ce­ret man­dag.

Kampag­nen er et sam­ar­bej­de mel­lem Kræf­tens Bekæm­pel­se, Hjer­te­for­e­nin­gen, Di­a­be­tes­for­e­nin­gen, kom­mu­ner­ne i Aar­hus, Mid­del­fart, Oden­se og Fre­de­riks­berg samt DTU Trans­port, KU Sci­en­ce, Cyk­list­for­bun­det og DSB.

Frem mod 2017 vil par­ter­ne øge an­tal­let af cy­kel­tu­re i he­le lan­det med 50 mil­li­o­ner, hvil­ket iføl­ge Hjer­te­for­e­nin­gens hjem­mesi­de sva­rer til en stig­ning på et pro­cent­po­int i for­hold til i dag.

Git­te Laub Han­sen, pro­jek­t­chef i fy­sisk ak­ti­vi­tet og kost i Kræf­tens Bekæm­pel­se, er op­ti­mist, for­di en un­der­sø- gel­se, som Epi­ni­on har la­vet for ’ Ta’ cyk­len, Dan­mark’, vi­ser, at næ­sten ni ud af ti dan­ske­re har en cy­kel stå­en­de.

Tre ud af fem cyk­ler for lidt

» Vi er gla­de for, at rig­tig man­ge dan­ske­re har en cy­kel, men vi er lidt ær­ger­li­ge over, at 61 pro­cent iføl­ge un­der­sø­gel­sen ik­ke bru­ger den re­gel­mæs­sigt i øje­blik­ket. Kampag­nen

Sig­ne Trøst, 35 år: skal ud­nyt­te det go­de po­ten­ti­a­le i, at ni ud af ti rent fak­tisk har en cy­kel der­hjem­me, og at lan­det er fyldt med go­de cy­kel­sti­er, « si­ger Git­te Laub Han­sen.

Dan­sker­ne vil mø­de kampag­nen på de so­ci­a­le me­di­er, og og­så kon­kur­ren­cer og events skal over­be­vi­se dan­sker­ne om, at det er nemt at ta­ge cyk­len på de kor­te tu­re, og at en si­de­ge­vinst kan væ­re rø­de kin­der, bed­re fy­sisk form og min­dre luft­foru­re­ning.

» Vi vil sæt­te fo­kus på mu­lig­he­den for at ta­ge cyk­len på de kor­te tu­re. Folk skal fin­de ud af, hvor nemt og dej­ligt det er at cyk­le i det fri, og hvor frisk og sund man bli­ver af det. Li­sten af go­de ting er alen­lang, og mil­jø­et får jo og­så gavn af, at fle­re dan­ske­re la­der bi­len stå i ga­ra­gen og sprin­ger op på cyk­len i ste­det, « si­ger Git­te Laub Han­sen.

Git­te Laub Han­sen hå­ber des­u­den på, at ar­bej­det kan fort­sæt­te ef­ter 2017, hvis de nød­ven­di­ge støt­te­kro­ner kan fin­des til den tid.

» Det skyl­des doven­skab. Jeg er ret over­be­vist om, at det ik­ke har no­get med for­fæn­ge­lig­hed at gø­re. Det er sim­pelt­hen ba­re, at jeg ik­ke ta­ger mig sam­men til at kø­be en. Jeg glem­mer det. «

» Det er, for­di jeg ba­re li­ge skal over at spi­se frokost, så det er en me­get kort tur. Men el­lers har jeg cy­kel­hjelm på, men den lig­ger i min cy­kel­trai­ler. « » Ja, men jeg tæn­ker, at jeg kø­rer for­sig­tigt på så­dan en kort tur. « » Jeg tror, jeg er ble­vet kon­se­kvent med det, for­di jeg har få­et et barn, og for­di jeg ik­ke kan ri­si­ke­re, at han på et el­ler an­det tids­punkt står uden en mor el­ler med en me­get hjer­neska­det mor, der ik­ke kan pas­se på ham, for­di jeg ik­ke hav­de en cy­kel­hjelm på. « Tekst: Maria Al­bøg Jes­per­sen

Fo­tos: Sa­ra Gang­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.