Kul­tur Sin tids Ya­hya Ha

En ny bog med glem­te tek­ster af Tove Dit­lev­sen skil­drer bil­le­det af en

BT - - KULTUR -

BØ­GER

Sa­ra Buhl På fre­dag udkommer ’ Jeg vil­le væ­re en­ke og jeg vil­le væ­re dig­ter’, en sam­ling klum­mer, es­says og brev­kas­se­ud­veks­lin­ger, skre­vet af en af na­tio­nens få kvin­de­li­ge for­fat­te­re, Tove Dit­lev­sen. Bo­gen åb­ner op for et blik ind i en an­den og me­re rå si­de af Tove Dit­lev­sen som pri­vat­per­son, der i dag sta­dig er en af de vig­tig­ste dan­ske for­fat­te­re mest kendt for si­ne noveller, ro­ma­ner og digtsam­lin­ger.

Hun var sin tids Ya­hya Has­san. Tove Dit­lev­sens digtsam­ling ’ Blin­ken­de lyg­ter’ fra 1947 solg­te 10.000 ek­sem­pla­rer, et tårn­højt tal for digtsam­lin­ger på den tid i Dan­mark.

I den nye bog med den lan­ge ti­tel for­tæl­ler Tove Dit­lev­sen, at hun føl­te en stor sym­pa­ti for hu­ned­der­kop­pen, der uden vi­de­re åd fy­ren, når han hav­de gjort sin pligt. I de glem­te tek­ster, der har væ­ret trykt i avi­ser og uge­bla­de, gem­mer hun sig ik­ke bag ma­sken som for­fat­te­ren Tove Dit­lev­sen, der skri­ver fik­tion, men ta­ler di­rek­te til læ­ser­ne som skri­bent: ær­ligt og uden for­be­hold.

» I bo­gen træ­der Tove Dit­lev­sens rå stem­me frem. Hun skri­ver usen­ti­men­talt og råt for usø­det. Hun skri­ver end­da sin egen ne­kro­log, « for­tæl­ler for­fat­ter og re­dak­tør Ol­ga Ravn, der har re­di­ge­ret bo­gen.

Tove Dit­lev­sen af­hol­der sig ik­ke fra at bry­de idyl­len, for­ment­lig for­di hun ik­ke selv kun­ne fin­de sin plads i den.

» Hun hav­de al­tid en længsel ef­ter at bli­ve an­er­kendt og bli­ve al­min­de­lig, men sam­ti­dig og­så et ra­se­ri. Hun kan ik­ke la­de væ­re med at slå glans­bil­le­det i styk­ker, « for­tæl­ler Ol­ga Ravn. Ravn er selv for­fat­ter og de­bu­te­re­de i 2012 med ’ Jeg æder mig selv som lyng’ med un­der­tit­len ’ Pi­ge­sind’, der og­så er tit­len på en af Tove Dit­lev­sens mest kend­te digtsam­lin­ger.

Ret­ten til at væ­re sær

Især i si­ne brev­kas­sesvar to­ner Tove Dit­lev­sens rå si­de stærkt frem. Si­de­lø­ben­de med sit for­fat­ter­skab ar­bej­de­de hun nem­lig som brev­kas­se­re­dak­tør på Fa­mi­lie Jour­nal, som den­gang hed Fa­mi­lie Jour­na­len. Her gav hun dem, der send­te bre­ve ind til hen­de, råd om hver­dags­li­vets pro­ble­mer.

» Tove Dit­lev­sen pas­se­de brev­kas­sen til en­hver tid, selv da hun var al­ko­ho­lisk, og da hun var ind­lagt på den luk­ke­de af­de­ling. Hen­des svar var tit rig­tig rå, « for­tæl­ler Ol­ga Ravn.

I bo­gen kan man læ­se et ud­drag af nog­le af de bre­ve og svar, der blev ud­veks­let mel­lem fol­ket og Tove Dit­lev­sen.

» Det kan godt væ­re, at hun har sym­pa­ti for dem, der skri­ver ind. Det kan og­så godt væ­re, at hun sy­nes, det er no­get pjat, det, de skri­ver om, « for­tæl­ler Ol­ga Ravn. Det er ik­ke til at vi­de, men når no­gen skrev ind med et pro­blem, holdt Tove Dit­lev­sen of­te med dem, de var su­re på.

Tove Dit­lev­sen med sin fjer­de og sid­ste mand Vi­ctor An­drea­sen, der i man­ge år fun­ge­re­de som Ek­stra Bla­dets che­fre­dak­tør. Fo­to: Scan­pix

Tove Dit­lev­sen, fo­to­gra­fe­ret en­gang i 50er­ne i går­den, hun be­skrev i ’ Barndommens ga­de’. Som An­ne Lin­net gjor­de til et stort i hit i san­gen med sam­me ti­tel. Fo­to: Scan­pix.

’ Barndommens ga­de’ med en me­get ung So­fie Gråbøl. PR- fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.